Tổng quan về cách phát triển các ứng dụng trong Google Chat để nhập dữ liệu người dùng

Để nhập dữ liệu người dùng từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat, bạn có thể tạo ứng dụng Chat và chế độ nhập phòng Chat. Trong không gian ở chế độ nhập, các ứng dụng trong Chat có thể nhập tin nhắn, tệp đính kèm, lượt thể hiện cảm xúc, gói thành viên và thực thể của không gian hiện có từ các nền tảng khác vào tài nguyên Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST) tương đương. Bạn chỉ có thể sử dụng không gian của chế độ nhập trong quá trình nhập.

Tại sao bạn nên sử dụng không gian ở chế độ nhập

Không gian ở chế độ nhập mang lại trải nghiệm tốt hơn cho những người dùng cuối đang chuyển đổi từ các nền tảng nhắn tin khác sang Google Chat. So với việc sao chép dữ liệu nguồn vào không gian thông thường, việc sử dụng không gian ở chế độ nhập có các ưu điểm sau:

 • Lưu giữ dấu thời gian tạo tài nguyên. Bạn có thể đặt thời gian trước đây cho thời gian tạo không gian và tài nguyên tin nhắn, cho phép các ứng dụng Chat giữ lại bối cảnh trước đây trong quá trình người dùng sử dụng Google Chat. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhập dữ liệu vào Google Chat.
 • Người dùng cuối không thể xem hoặc truy cập vào không gian ở chế độ nhập. Để ngăn người dùng can thiệp vào không gian đang được nhập dữ liệu hoặc để tránh tình trạng nhầm lẫn của người dùng khi xem quá trình nhập dữ liệu đang diễn ra, không gian trong chế độ nhập sẽ bị ẩn với người dùng cuối. Sau khi một không gian đã hoàn tất chế độ nhập, bạn có thể thêm người dùng vào không gian đó.
 • Chat tắt thông báo trong chế độ nhập để người dùng có thể tránh các cảnh báo không cần thiết về quá trình di chuyển.

Các tài nguyên của Google Chat được hỗ trợ trong các không gian ở chế độ nhập

Bạn có thể nhập những tài nguyên sau đây của API Google Chat bằng không gian ở chế độ nhập:

 • Tin nhắn
 • Tệp đính kèm với những điểm cần cân nhắc sau đây:
  • Bạn có thể tải tệp đính kèm lên để nhập không gian bằng API Google Chat. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng API Google Drive để tải tệp lên và liên kết URI tệp với tin nhắn tương ứng trong không gian ở chế độ nhập để tránh đạt đến giới hạn nội bộ của Google Chat đối với việc tải tệp đính kèm lên.
 • Bày tỏ cảm xúc
 • Gói thành viên với những điểm cần cân nhắc sau đây:

  • Thành viên trước đây phải được nhập khi một không gian đang ở chế độ nhập. Bạn không thể nhập danh sách thành viên trước đây sau khi không gian hoàn tất chế độ nhập.
  • Bạn phải tạo các thành viên hiện có khác từ nền tảng nhắn tin nguồn sau khi không gian hoàn tất chế độ nhập.
  • Các thành viên phải là người dùng trong cùng một miền.
 • Không gian. Chỉ hỗ trợ SpaceType.SPACE.

Liên kết dữ liệu nguồn với tài nguyên trong Google Chat

Khi nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin nguồn vào Google Chat, hãy xem lại các tài nguyên được hỗ trợ mà bạn có thể tạo trong Chat. Sau đó, hãy xác định các thực thể nguồn mà bạn muốn nhập và liên kết từng thực thể với một tài nguyên trong Chat. Sau khi bạn lên kế hoạch liên kết tài nguyên, hãy đọc các thực thể từ nền tảng thông báo nguồn và ghi chúng vào không gian chế độ nhập.