Liệt kê các tích hợp ứng dụng cùng nhau

Nếu đã phát triển tính năng tích hợp nhiều ứng dụng, bạn có thể phát hành các tính năng đó trong một trang thông tin ứng dụng. Làm như vậy cho phép người dùng cài đặt và uỷ quyền cùng một lúc, mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch hơn và cho phép bạn tăng số lượng người dùng nhanh hơn vì tất cả các tiện ích tích hợp đều được cài đặt từ một trang thông tin.

Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn cung cấp một tiện ích tích hợp cụ thể với Trang tính và có sẵn dưới dạng một ứng dụng web, thì thay vì tạo hai trang thông tin ứng dụng cho tiện ích bổ sung Trang tính và ứng dụng web, bạn có thể liệt kê chúng cùng nhau dưới dạng một ứng dụng.

Để xác định xem bạn có thể liệt kê các công cụ tích hợp ứng dụng cùng nhau hay không, hãy tham khảo phần tiếp theo.

Các công cụ tích hợp ứng dụng mà bạn có thể liệt kê cùng nhau

Hãy sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu xem bạn có thể đưa những tiện ích tích hợp ứng dụng nào vào một trang thông tin ứng dụng.

Có thể đi kèm với: Ứng dụng web Ứng dụng Drive Tiện ích bổ sung của Tài liệu Tiện ích bổ sung của Trang tính Tiện ích bổ sung của Trang trình bày Tiện ích bổ sung của Biểu mẫu Tiện ích bổ sung của Google Workspace Ứng dụng Google Chat**
Ứng dụng web lần x x x lần
Ứng dụng Drive lần x x x x lần
Tiện ích bổ sung của Tài liệu lần x x x x lần
Tiện ích bổ sung của Trang tính lần x x x x lần
Tiện ích bổ sung của Trang trình bày lần x x x x lần
Tiện ích bổ sung của Biểu mẫu lần x x x x lần
Tiện ích bổ sung của Google Workspace lần x x x lần x*
Ứng dụng Google Chat**
*Tiện ích bổ sung của Google Workspace: Bạn không thể liệt kê nhiều Tiện ích bổ sung của Google Workspace trong trang thông tin ứng dụng, nhưng bạn có thể tạo một Tiện ích bổ sung của Google Workspace giúp mở rộng Gmail, Lịch, Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

**Bạn không thể thêm các ứng dụng Google Chat vào các mục tích hợp ứng dụng khác.

Trước khi bạn thêm nhiều chế độ tích hợp ứng dụng

Trước khi đưa nhiều chức năng tích hợp ứng dụng vào trang thông tin ứng dụng, hãy cân nhắc các tác động sau:

 • Màn hình xin phép sẽ liệt kê tất cả các phạm vi mà mọi chế độ tích hợp ứng dụng yêu cầu.
 • Mọi phạm vi mới đều được xác minh (nếu có).
 • Nếu bạn thêm chế độ tích hợp ứng dụng mới yêu cầu thêm phạm vi vào một trang thông tin ứng dụng hiện có, thì quản trị viên đã cài đặt ứng dụng gốc cho miền của họ cần phải uỷ quyền các phạm vi bổ sung trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Trước thời điểm đó, người dùng trong miền sẽ nhận được lời nhắc cho phép riêng.

Nếu dự định kết hợp các trang thông tin ứng dụng hiện có, bạn cần cân nhắc thêm một số hiệu ứng. Nếu bạn di chuyển chức năng tích hợp ứng dụng từ trang thông tin ứng dụng ban đầu sang trang thông tin ứng dụng khác:

 • Người dùng hiện tại có thể mất quyền truy cập và cần cài đặt trang thông tin ứng dụng mà bạn đã chuyển ứng dụng đó sang.
 • Số lượng người dùng và bài đánh giá không được chuyển sang.
 • Bạn có thể cần cập nhật cấu hình của dự án Google Cloud đã hợp nhất để phù hợp với việc tích hợp ứng dụng mới.
 • Xác minh lại các phạm vi OAuth 2.0 vì trước đây các phạm vi này đã được phê duyệt cho một dự án cụ thể trên Google Cloud

Thêm nhiều chế độ tích hợp ứng dụng vào trang thông tin ứng dụng mới

 1. Nếu bạn chưa tạo dự án Google Cloud, hãy thiết lập một dự án Google Cloud. Nếu bạn đã tạo các tiện ích tích hợp ứng dụng trong Apps Script, hãy đảm bảo tất cả các mục tích hợp đó đều liên kết với cùng một dự án Google Cloud.
 2. Bật và định cấu hình SDK Google Workspace Marketplace bằng thông tin về tất cả các hoạt động tích hợp ứng dụng. Giải thích trong phần mô tả rằng ứng dụng bao gồm nhiều chức năng tích hợp ứng dụng.

Thêm các chế độ tích hợp ứng dụng vào trang thông tin ứng dụng hiện có

 1. Đảm bảo bạn có quyền chỉnh sửa dự án Google Cloud của ứng dụng hiện có.
 2. Nếu tính năng tích hợp ứng dụng mà bạn muốn thêm được xây dựng bằng Apps Script, hãy chuyển dự án Apps Script của tiện ích bổ sung sang dự án Google Cloud của ứng dụng hiện có.
 3. Trong dự án Google Cloud của ứng dụng hiện có, hãy cập nhật SDK Google Workspace Marketplace.
  1. Trên trang Cấu hình ứng dụng trong Phần mở rộng về ứng dụng, hãy chọn chế độ tích hợp ứng dụng để thêm và điền vào các trường liên quan.
  2. Thêm thông tin về tính năng tích hợp ứng dụng mới vào trang Cấu hình ứng dụng và Trang thông tin trên Cửa hàng Play. Hãy nhớ giải thích trong phần mô tả ứng dụng rằng ứng dụng có nhiều chức năng tích hợp ứng dụng.