Bản tin về Google Workspace và Nhà đổi mới của Google Cloud

Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace là bản tóm tắt qua email về các nội dung cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển Google Workspace, bao gồm cả các tính năng mới, sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác.

Để đăng ký, hãy tham gia chương trình Nhà đổi mới của Google Cloud và chọn "Google Workspace" làm mục quan tâm trong Hồ sơ nhà phát triển của bạn.

Bản tin trước đó

2024

Tháng 4 năm 2024

2023

Tháng 11 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Tháng 8/2023

Tháng 7 năm 2023

Tháng 6 năm 2023

Tháng 5 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 3 năm 2023

Tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023

2022

Tháng 11 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Tháng 9 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

Tháng 6 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

2021

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Tháng 6/2021