Tổng quan và điều kiện

Bạn có quản lý nền tảng cung cấp dịch vụ đặt lịch hẹn và đặt chỗ cho nhà hàng và doanh nghiệp khác thông qua trang web hoặc ứng dụng di động không? Nếu có, bạn muốn cho Google biết để chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn cho Trung tâm hành động, hãy điền vào Biểu mẫu đặt chỗ, đặt lịch hẹn, đặt chỗ trực tuyến.

Tiêu chí

Để đủ điều kiện tích hợp, người bán phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp phải có vị trí thực tế với địa chỉ khớp với cơ sở dữ liệu của Google Maps.
  • Mọi action_link mà bạn cung cấp phải trỏ đến các trang dành riêng cho người bán nơi người dùng thực hiện hành động. Các hành động bao gồm khi người dùng đặt trước một bàn, lên lịch cho lớp học, đặt món ăn hoặc đặt lịch hẹn.

Khi xem xét các ngành dọc mới của người bán, chúng tôi giữ quyền bao gồm hoặc loại trừ người bán khi chúng tôi thấy phù hợp.

Quy trình ra mắt

Quy trình ra mắt người bán trên Trung tâm hành động được trình bày trong Hình 1.

Hình 1: Các bước tích hợp Chuyển hướng quảng cáo dịch vụ địa phương cấp cao
Hình 1: Các bước tích hợp Chuyển hướng quảng cáo dịch vụ địa phương cấp cao