Tổng quan về API cài đặt quản trị viên

API Cài đặt quản trị viên cho phép quản trị viên của các miền Google Workspace truy xuất và thay đổi chế độ cài đặt của miền dưới dạng nguồn cấp dữ liệu API Dữ liệu của Google.

Các phần cài đặt miền này bao gồm nhiều tính năng có trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace. Ví dụ về cách sử dụng API này: tạo một bảng điều khiển tuỳ chỉnh hoặc tích hợp các miền Google Workspace vào môi trường cũ hiện có.

API cài đặt quản trị viên triển khai giao thức Google Data API. Google Data API tuân thủ mô hình xuất bản và chỉnh sửa Giao thức xuất bản Atom (AtomPub). Các yêu cầu HTTP AtomPub sử dụng phương pháp thiết kế Chuyển tập đại diện (RESTful) cho các dịch vụ web. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển dữ liệu của Google.

Đối tượng người xem

Tài liệu này dành cho những nhà phát triển muốn viết những ứng dụng có khả năng sửa đổi và truy xuất thông tin về các miền của Google Workspace. Tài liệu này cung cấp ví dụ về các hoạt động tương tác cơ bản với API Cài đặt quản trị viên bằng XML và HTTP thô.

Tài liệu này giả định rằng bạn đã nắm rõ các ý tưởng chung về giao thức Google Data API và bạn đã quen thuộc với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace. Để biết thêm thông tin về Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy xem phần Sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Bắt đầu

Tạo tài khoản

Tài khoản Google Workspace đã được bật API Cài đặt quản trị viên. Đăng ký tài khoản Google Workspace cho mục đích thử nghiệm. Dịch vụ Cài đặt quản trị viên sử dụng Tài khoản Google, vì vậy, nếu đã có tài khoản trên một miền Google Workspace thì bạn đã hoàn tất.

Giới thiệu về các loại nguồn cấp dữ liệu của API Cài đặt quản trị viên

API cài đặt quản trị cho phép bạn quản lý các danh mục thiết lập miền sau:

Chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Dịch vụ Đăng nhập một lần (SSO) dựa trên SAML giúp người dùng sử dụng cùng một thông tin đăng nhập và mật khẩu cho cả các dịch vụ do Google Workspace lưu trữ và các dịch vụ khác mà bạn có thể đang lưu trữ trong tổ chức của mình. Cụ thể khi sử dụng SSO, một ứng dụng web được lưu trữ, chẳng hạn như Google Workspace, sẽ chuyển hướng người dùng đến nhà cung cấp danh tính của tổ chức để xác thực người dùng khi họ đăng nhập. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tìm hiểu về tính năng SSO dựa trên SAML cho Google Workspace.

Việc định cấu hình SSO bao gồm nhập thông tin cần thiết để dịch vụ Google Workspace giao tiếp với nhà cung cấp danh tính lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng, cũng như thiết lập các đường liên kết mà người dùng nhận được để đăng nhập, đăng xuất và thay đổi mật khẩu. API cài đặt quản trị viên cho phép bạn cập nhật và truy xuất các cài đặt này theo lập trình. Google sử dụng khoá công khai đã tạo để xác minh yêu cầu SSO này với nhà cung cấp danh tính của bạn và rằng phản hồi SAML của khoá riêng tư chưa bị sửa đổi trong quá trình truyền qua mạng.

Để xem tóm tắt ngắn gọn về việc sử dụng chế độ cài đặt SSO, hãy lấy chứng chỉ khoá công khai từ nhà cung cấp danh tính của bạn, đăng ký khoá công khai với Google và thiết lập chế độ cài đặt truy vấn SSO dựa trên SAML. Đối với thông báo lỗi, hãy xem phần Khắc phục sự cố SSO:

 • Tạo khóa của bạn -- Với nhà cung cấp danh tính của bạn, hãy tạo một bộ khóa công khai và riêng tư bằng cách sử dụng thuật toán DSA hoặc RSA. Khoá công khai có định dạng X.509. Để biết thêm thông tin về khoá ký Đăng nhập một lần dựa trên SAML, hãy xem bài viết Tạo khoá và chứng chỉ cho Dịch vụ đăng nhập một lần của Google Workspace.
 • Đăng ký với Google -- Sử dụng cài đặt Đăng nhập một lần của API cài đặt quản trị viên để đăng ký chứng chỉ khóa công khai của bạn với Google.
 • Thiết lập chế độ cài đặt SSO – Sử dụng chế độ cài đặt Đăng nhập một lần của API cài đặt quản trị viên để định cấu hình chế độ cài đặt dùng để giao tiếp với máy chủ của nhà cung cấp danh tính của miền.

Cài đặt cổng vào và định tuyến

Nguồn cấp dữ liệu này cho phép quản trị viên miền kiểm soát việc định tuyến email cho miền của họ.

Hoạt động định tuyến email cho phép quản trị viên chỉ định các chế độ cài đặt định tuyến email cấp miền. Chức năng này tương tự như chức năng định tuyến email trong phần cài đặt Gmail trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định tuyến emailcấu hình phân phối kép của tính năng định tuyến email.

Mẫu về yêu cầu và phản hồi XML của API Cài đặt quản trị viên

Tài liệu này cung cấp các mã ví dụ cho các yêu cầu và phản hồi cơ bản của API Cài đặt quản trị viên bằng cách sử dụng XML và HTTP thô. Ví dụ về ngôn ngữ mặc định của miền này cho thấy cú pháp XML và HTTP đầy đủ cho phần nội dung của mục nhập yêu cầu và phản hồi. Đây là những thông tin chung cho mỗi thao tác:

Để thay đổi chế độ cài đặt cổng email đi của miền, hãy gửi một HTTP PUT đến URL nguồn cấp dữ liệu của cổng:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

Ngôn ngữ mặc định của miền PUT yêu cầu AtomPub entry XML là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'
 xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
 <apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
 <apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</atom:entry>

Ngoại trừ các thuộc tính và giá trị dành cho từng thao tác, phần tử atom:property đại diện cho một cặp khoá-giá trị duy nhất chứa thông tin về một thuộc tính mà bạn muốn truy xuất hoặc cập nhật. Những yêu cầu này áp dụng chung cho tất cả nội dung yêu cầu của API Cài đặt quản trị viên.

Phần tử entry của phản hồi bằng ngôn ngữ mặc định của miền trả về các thuộc tính smartHostsmtpMode cùng với cú pháp XML chung cho tất cả nội dung phản hồi của API Cài đặt quản trị viên:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<id>https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/domainName/email/gateway</id>
<updated>2008-12-17T23:59:23.887Z</updated>
<link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/
 2.0/domainName/email/gateway'/>
<link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/
 2.0/domainName/email/gateway'/>
<apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</entry>

Quản lý chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Tính năng Đăng nhập một lần (SSO) của Google Workspace giúp người dùng có thể đăng nhập vào nhiều dịch vụ mà chỉ phải nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu một lần. Mật khẩu này do nhà cung cấp danh tính của miền lưu trữ, chứ không phải Google Workspace. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang SSO của Trung tâm trợ giúp. Các phần sau đây minh hoạ định dạng XML dùng cho chế độ cài đặt Đăng nhập một lần.

Truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Để truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP GET đến URL của nguồn cấp dữ liệu chung của SSO và bao gồm một tiêu đề Authorization như được mô tả trong bài viết Xác thực dịch vụ Cài đặt quản trị viên. Và đối với thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/general

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với một nguồn cấp dữ liệu AtomPub có chế độ cài đặt SSO của miền.

XML phản hồi GET trả về các thuộc tính samlSignonUri, samlLogoutUri, changePasswordUri, enableSSO, ssoWhitelistuseDomainSpecificIssuer:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon'/>
...
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout'/>
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword'/>
<apps:property name='enableSSO' value='true'/>
<apps:property name='ssoWhitelist' value='CIDR formatted IP address'/>
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</entry>

Các thuộc tính bao gồm:

samlSignonUri
URL của nhà cung cấp danh tính mà tại đó Google Workspace gửi yêu cầu SAML về việc xác thực người dùng.
samlLogoutUri
Địa chỉ mà người dùng sẽ được chuyển đến khi họ đăng xuất khỏi ứng dụng web.
changePasswordUri
Địa chỉ mà người dùng sẽ được chuyển đến khi muốn thay đổi mật khẩu SSO của họ cho ứng dụng web.
enableSSO
Bật tính năng SSO dựa trên SAML cho miền này. Nếu bạn đã định cấu hình chế độ cài đặt Đăng nhập một lần (SSO) nhưng sau đó lại thiết lập enableSSO thành enableSSO=false, thì các chế độ cài đặt mà bạn đã nhập trước đó sẽ vẫn được lưu.
ssoWhitelist
ssoUpdated là một địa chỉ IP mặt nạ mạng ở định dạng CIDR (Định tuyến liên miền không phân lớp). ssoUpdated xác định những người dùng nào đăng nhập bằng dịch vụ Đăng nhập một lần (SSO) và những người dùng nào đăng nhập bằng trang xác thực tài khoản Google Workspace. Nếu bạn không chỉ định mặt nạ, tất cả người dùng sẽ đăng nhập bằng SSO. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cách hoạt động của mặt nạ mạng.
useDomainSpecificIssuer
Có thể dùng một công ty cung cấp miền cụ thể trong yêu cầu SAML gửi đến nhà cung cấp danh tính. Mặc dù không cần thiết cho hầu hết các trường hợp triển khai SSO, nhưng tính năng này rất hữu ích ở những công ty lớn sử dụng một nhà cung cấp danh tính duy nhất để xác thực toàn bộ tổ chức có nhiều miền con. Việc cung cấp cho công ty phát hành miền cụ thể sẽ xác định miền con nào sẽ liên kết với yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phần tử tổ chức phát hành trong yêu cầu SAML hoạt động như thế nào?

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Cập nhật các chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Để cập nhật chế độ cài đặt SSO của miền, trước tiên, hãy truy xuất chế độ cài đặt SSO bằng cách sử dụng thao tác Truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần, sửa đổi chế độ này, sau đó gửi yêu cầu PUT đến URL của nguồn cấp dữ liệu SSO. Hãy đảm bảo rằng giá trị <id> trong mục cập nhật của bạn khớp chính xác với <id> của mục hiện có. Thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong bài viết Xác thực dịch vụ API Cài đặt quản trị viên. Và đối với thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO.

Khi cập nhật chế độ cài đặt của tính năng Đăng nhập một lần, hãy gửi một yêu cầu HTTP PUT đến URL nguồn cấp dữ liệu chung của SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/general

Phần nội dung XML của yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<apps:property name='enableSSO' value='false' />
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon' />
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout' />
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword' />
<apps:property name='ssoWhitelist' value='127.0.0.1/32' />
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</atom:entry>

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với nguồn cấp dữ liệu AtomPub có chế độ cài đặt SSO.

XML của phản hồi PUT là:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon'/>
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout'/>
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword'/>
<apps:property name='enableSSO' value='false'/>
<apps:property name='ssoWhitelist' value='127.0.0.1/32'/>
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Truy xuất khoá ký Đăng nhập một lần

Để truy xuất khoá ký Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP GET đến URL nguồn cấp dữ liệu khoá ký Đăng nhập một lần (SSO) và thêm tiêu đề Authorization như được mô tả trong phần Xác thực dịch vụ Cài đặt quản trị viên. Và đối với thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/signingkey

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với nguồn cấp dữ liệu AtomPub có khoá ký.

XML phản hồi GET trả về thuộc tính signingKey:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='signingKey' value='yourBase64EncodedPublicKey'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Cập nhật khoá ký Đăng nhập một lần

Để cập nhật khoá ký SSO của miền, trước tiên, hãy truy xuất khoá ký bằng cách sử dụng thao tác Truy xuất khoá ký để đăng nhập một lần, sửa đổi khoá rồi gửi yêu cầu PUT tới URL nguồn cấp dữ liệu khoá ký SSO. Hãy đảm bảo rằng giá trị <id> trong mục cập nhật của bạn khớp chính xác với <id> của mục hiện có. Để biết thêm thông tin về khoá ký Đăng nhập một lần dựa trên SAML, hãy xem bài viết Tạo khoá và chứng chỉ cho Dịch vụ đăng nhập một lần của Google Workspace.

Khi cập nhật khoá ký Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP PUT đến URL của nguồn cấp dữ liệu khoá ký Đăng nhập một lần (SSO):

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/signingkey

XML yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='signingKey' value='yourBase64EncodedPublicKey'/>
</atom:entry>

Quản lý cổng email và việc định tuyến

Phần cổng email đi hiển thị cách API Cài đặt quản trị viên hỗ trợ việc định tuyến thư đi từ người dùng trong miền của bạn. Phần định tuyến email cho biết cách định tuyến thư tới máy chủ thư khác.

Truy xuất chế độ cài đặt cổng email đi

Để truy xuất chế độ cài đặt cổng email đi, hãy gửi một HTTP GET đến URL của nguồn cấp dữ liệu cổng và thêm một tiêu đề Authorization như mô tả trong bài viết Xác thực dịch vụ Cài đặt quản trị viên:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với một nguồn cấp dữ liệu AtomPub có thông tin trạng thái của cổng email.

Phản hồi GET trả về các thuộc tính smartHostsmtpMode. Để biết thêm thông tin về các thuộc tính này, xem phần Cập nhật chế độ cài đặt cổng email đi.

Ví dụ về câu trả lời khả thi là:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='smartHost' value='smtpout.domain.com'/>
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Đang cập nhật chế độ cài đặt cổng email đi

Để cập nhật chế độ cài đặt cổng email đi của miền, hãy gửi một yêu cầu HTTP PUT đến URL nguồn cấp dữ liệu của cổng:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

XML yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</atom:entry>

Các thuộc tính yêu cầu bao gồm:

smartHost
Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ SMTP của bạn. Google Workspace định tuyến thư gửi đi đến máy chủ này.
smtpMode
Giá trị mặc định là SMTP. Một giá trị khác là SMTP_TLS giúp bảo mật kết nối bằng TLS khi gửi thư.

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với nguồn cấp dữ liệu AtomPub có trạng thái cài đặt cổng email.

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Quản lý chế độ cài đặt định tuyến email

Trước tiên, hãy tạo một yêu cầu XML:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='routeDestination' value='route-smtp.domain.com'/>
<apps:property name='routeRewriteTo' value='true'/>
<apps:property name='routeEnabled' value='true'/>
<apps:property name='bounceNotifications' value='true'/>
<apps:property name='accountHandling' value='can be either allAccounts | provisionedAccounts | unknownAccounts'/>
</atom:entry>

Các thuộc tính yêu cầu bao gồm:

routeDestination
Đích đến này là tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ thư SMTP-In nơi email đang được định tuyến. Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP phải phân giải cho Google. Để biết thêm thông tin về việc phân giải tên máy chủ lưu trữ thư, hãy xem bài viết Thử nghiệm Google Workspace bằng tính năng định tuyến email.
routeRewriteTo
Nếu đúng, trường to: của phong bì SMTP của thư sẽ được thay đổi thành tên máy chủ đích (tên máy chủ của người dùng@đích) và thư sẽ được gửi đến địa chỉ người dùng này trên máy chủ thư đích. Nếu là false, email sẽ được gửi đến địa chỉ email to: của thư gốc (tên máy chủ tại người dùng gốc) trên máy chủ thư đích. Thao tác này tương tự như chế độ cài đặt "Thay đổi phong bì SMTP" trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thiết lập miền để định tuyến email.
routeEnabled
Nếu true, chức năng định tuyến email sẽ được bật. Nếu là false, chức năng này sẽ bị tắt.
bounceNotifications
Nếu true, Google Workspace được bật để gửi thông báo bị trả lại cho người gửi khi không gửi được.
accountHandling

Chế độ cài đặt này xác định mức độ ảnh hưởng của việc định tuyến email đối với các kiểu người dùng khác nhau trong miền:

 • allAccounts – Gửi tất cả email đến đích này.
 • provisionedAccounts – Gửi thư tới địa chỉ đích này nếu người dùng có trong Google Workspace.
 • unknownAccounts – Gửi thư tới địa chỉ đích này nếu người dùng không có trong Google Workspace. Chế độ này tương tự như chế độ cài đặt "Gửi email cho" trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin về các điều kiện tiên quyết và cách sử dụng định tuyến thư, hãy xem Thiết lập miền để định tuyến email. ~ Để đăng yêu cầu này, hãy gửi HTTP POST đến URL nguồn cấp dữ liệu định tuyến email, đồng thời thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong bài viết Xác thực dịch vụ Cài đặt quản trị viên:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/emailrouting

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng với một nguồn cấp dữ liệu AtomPub với thông tin lưu trữ.

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, thì một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem Mã trạng thái HTTP.

Điểm cuối ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 10 năm 2018

Trong thông báo này, chúng tôi đã ngừng sử dụng các điểm cuối sau đây. Các báo cáo này đã ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 và không còn nữa.

 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/defaultLanguage
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/organizationName
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/currentNumberOfUsers
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/maximumNumberOfUsers
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/supportPIN
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/customerPIN
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/adminSecondaryEmail
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/edition
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/creationTime
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/countryCode
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/appearance/customLogo
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/verification/mx