Tổng quan về API cài đặt quản trị viên

API Cài đặt quản trị cho phép quản trị viên của các miền Google Workspace truy xuất và thay đổi chế độ cài đặt của các miền dưới dạng nguồn cấp dữ liệu API Dữ liệu của Google.

Các chế độ cài đặt miền này bao gồm nhiều tính năng có trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace. Một số ví dụ về cách sử dụng API này: tạo bảng điều khiển tuỳ chỉnh hoặc tích hợp miền Google Workspace vào một môi trường cũ hiện có.

API Cài đặt quản trị triển khai giao thức API Dữ liệu của Google. Google Data API tuân thủ mô hình xuất bản và chỉnh sửa của Giao thức xuất bản Atom (AtomPub). Các yêu cầu HTTP AtomPub sử dụng phương pháp thiết kế Chuyển dữ liệu nội dung đại diện (RESTful) cho các dịch vụ web. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển dữ liệu của Google.

Đối tượng người xem

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển muốn viết các ứng dụng có khả năng sửa đổi và truy xuất thông tin về miền Google Workspace. Trang này cung cấp ví dụ về các hoạt động tương tác cơ bản với API Cài đặt quản trị bằng XML và HTTP thô.

Tài liệu này giả định rằng bạn hiểu rõ các ý tưởng chung liên quan đến giao thức Google Data API và bạn đã quen thuộc với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace. Để biết thêm thông tin về Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy xem Sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn.

Bắt đầu

Tạo tài khoản

API Cài đặt quản trị được bật cho các tài khoản Google Workspace. Đăng ký tài khoản Google Workspace cho mục đích thử nghiệm. Dịch vụ Cài đặt quản trị sử dụng Tài khoản Google. Vì vậy, nếu đã có tài khoản trên một miền Google Workspace thì bạn đã hoàn tất.

Giới thiệu về các loại nguồn cấp dữ liệu API Cài đặt quản trị

API Cài đặt quản trị cho phép bạn quản lý các danh mục thiết lập miền sau:

Chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Dịch vụ Đăng nhập một lần (SSO) dựa trên SAML cho phép người dùng sử dụng cùng một thông tin đăng nhập và mật khẩu cho cả dịch vụ do Google Workspace lưu trữ cũng như các dịch vụ khác mà có thể bạn đang lưu trữ trong tổ chức của mình. Cụ thể là khi dùng SSO, một ứng dụng web được lưu trữ (chẳng hạn như Google Workspace) sẽ chuyển hướng người dùng đến nhà cung cấp danh tính của tổ chức bạn để xác thực người dùng khi họ đăng nhập. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tìm hiểu về dịch vụ SSO dựa trên SAML cho Google Workspace.

Để định cấu hình dịch vụ SSO, hãy nhập thông tin cần thiết cho dịch vụ Google Workspace để liên lạc với nhà cung cấp danh tính lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng, cũng như thiết lập các đường liên kết mà người dùng sẽ được gửi đến để đăng nhập, đăng xuất và thay đổi mật khẩu. API Cài đặt quản trị cho phép bạn cập nhật và truy xuất các chế độ cài đặt này theo phương thức lập trình. Google sử dụng khoá công khai mà bạn đã tạo để xác minh yêu cầu SSO này với nhà cung cấp danh tính của bạn và rằng phản hồi SAML bằng khoá riêng tư không bị sửa đổi trong quá trình truyền qua mạng.

Để biết thông tin tóm tắt ngắn gọn về API về cách sử dụng chế độ cài đặt SSO, hãy lấy chứng chỉ khoá công khai từ nhà cung cấp danh tính của bạn, đăng ký khoá công khai với Google và thiết lập chế độ cài đặt truy vấn SSO dựa trên SAML. Đối với thông báo lỗi, hãy xem phần Khắc phục sự cố SSO:

 • Tạo khoá của bạn -- Với nhà cung cấp danh tính, tạo một bộ khoá công khai và riêng tư bằng cách sử dụng thuật toán DSA hoặc RSA. Khoá công khai nằm trong chứng chỉ có định dạng X.509. Để biết thêm thông tin về khoá đăng nhập một lần dựa trên SAML, hãy xem bài viết Tạo khoá và chứng chỉ cho dịch vụ đăng nhập một lần của Google Workspace.
 • Đăng ký với Google -- Sử dụng cài đặt Đăng nhập một lần của API cài đặt quản trị để đăng ký chứng chỉ khóa công khai của bạn với Google.
 • Thiết lập chế độ cài đặt Đăng nhập một lần (SSO) của bạn – Sử dụng chế độ cài đặt Đăng nhập một lần của API Cài đặt dành cho quản trị viên để định cấu hình các chế độ cài đặt dùng để giao tiếp với máy chủ của nhà cung cấp danh tính của miền.

Chế độ cài đặt cổng và định tuyến

Nguồn cấp dữ liệu này cho phép quản trị viên miền kiểm soát việc định tuyến email cho miền của họ.

Các thao tác định tuyến email cho phép quản trị viên chỉ định các chế độ cài đặt định tuyến email ở cấp độ miền. Chức năng này tương tự như chức năng định tuyến email trong chế độ cài đặt Gmail trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định tuyến emailcấu hình gửi thư kép của tính năng định tuyến email.

Mẫu về yêu cầu và phản hồi XML của API Cài đặt quản trị

Tài liệu này cung cấp mã ví dụ cho các yêu cầu và phản hồi cơ bản của API Cài đặt quản trị bằng cách sử dụng XML và HTTP thô. Ví dụ về ngôn ngữ mặc định của miền này thể hiện cú pháp XML và HTTP đầy đủ cho phần nội dung của mục nhập yêu cầu và phản hồi, vốn phổ biến cho mỗi thao tác:

Để thay đổi chế độ cài đặt cổng email đi của miền, hãy gửi một HTTP PUT đến URL của nguồn cấp dữ liệu cổng vào:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

Ngôn ngữ mặc định của miền PUT yêu cầu AtomPub entry XML là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'
 xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
 <apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
 <apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</atom:entry>

Ngoại trừ các thuộc tính và giá trị cụ thể của thao tác, phần tử atom:property đại diện cho một cặp khoá-giá trị duy nhất chứa thông tin về một thuộc tính mà bạn muốn truy xuất hoặc cập nhật. Đây là trường hợp phổ biến đối với tất cả nội dung yêu cầu API Cài đặt quản trị.

Phần tử entry phản hồi của ngôn ngữ mặc định của miền trả về các thuộc tính smartHostsmtpMode cùng với cú pháp XML chung cho tất cả nội dung phản hồi của API Cài đặt quản trị viên:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<id>https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/domainName/email/gateway</id>
<updated>2008-12-17T23:59:23.887Z</updated>
<link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/
 2.0/domainName/email/gateway'/>
<link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/
 2.0/domainName/email/gateway'/>
<apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</entry>

Quản lý chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Tính năng Đăng nhập một lần (SSO) của Google Workspace giúp người dùng đăng nhập vào nhiều dịch vụ mà chỉ phải nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu một lần. Mật khẩu này do nhà cung cấp danh tính của miền lưu trữ, chứ không phải Google Workspace. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang SSO của Trung tâm trợ giúp. Các phần sau đây minh hoạ định dạng XML được sử dụng cho chế độ cài đặt Đăng nhập một lần.

Truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Để truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP GET đến URL của nguồn cấp dữ liệu chung SSO và thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong phần Xác thực với dịch vụ Cài đặt quản trị. Ngoài ra, đối với thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/general

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có chế độ cài đặt SSO của miền.

XML phản hồi GET trả về các thuộc tính samlSignonUri, samlLogoutUri, changePasswordUri, enableSSO, ssoWhitelistuseDomainSpecificIssuer:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon'/>
...
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout'/>
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword'/>
<apps:property name='enableSSO' value='true'/>
<apps:property name='ssoWhitelist' value='CIDR formatted IP address'/>
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</entry>

Các thuộc tính bao gồm:

samlSignonUri
URL của nhà cung cấp danh tính mà Google Workspace gửi yêu cầu xác thực người dùng qua SAML.
samlLogoutUri
Địa chỉ mà người dùng sẽ được gửi tới khi họ đăng xuất khỏi ứng dụng web.
changePasswordUri
Địa chỉ mà người dùng sẽ được gửi tới khi họ muốn thay đổi mật khẩu SSO cho ứng dụng web.
enableSSO
Bật tính năng SSO dựa trên SAML cho miền này. Nếu bạn đã định cấu hình chế độ đăng nhập một lần (SSO) trước đó và sau đó đặt enableSSO thành enableSSO=false, thì những chế độ cài đặt mà bạn đã nhập trước đó sẽ vẫn được lưu.
ssoWhitelist
ssoDanh sách trắng là một địa chỉ IP mặt nạ mạng ở định dạng Định tuyến liên miền không phân lớp (CIDR). Danh sách trắng xác định những người dùng đăng nhập bằng dịch vụ SSO và những người dùng đăng nhập bằng trang xác thực tài khoản Google Workspace. Nếu không chỉ định mặt nạ, tất cả người dùng sẽ đăng nhập bằng SSO. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cách hoạt động của mặt nạ mạng.
useDomainSpecificIssuer
Có thể sử dụng nhà cung cấp miền cụ thể trong yêu cầu SAML gửi tới nhà cung cấp danh tính. Mặc dù không cần thiết cho hầu hết các hoạt động triển khai Đăng nhập một lần (SSO), nhưng tính năng này sẽ hữu ích ở những công ty lớn sử dụng một nhà cung cấp danh tính duy nhất để xác thực toàn bộ tổ chức bằng nhiều miền con. Việc cung cấp công ty phát hành miền cụ thể sẽ xác định miền con nào cần liên kết với yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần tử Tổ chức phát hành trong yêu cầu SAML hoạt động như thế nào?

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Đang cập nhật các chế độ cài đặt Đăng nhập một lần

Để cập nhật chế độ cài đặt SSO của miền, trước tiên hãy truy xuất chế độ cài đặt SSO bằng thao tác Truy xuất chế độ cài đặt Đăng nhập một lần, sửa đổi chế độ này rồi gửi yêu cầu PUT tới URL của nguồn cấp dữ liệu SSO. Hãy đảm bảo rằng giá trị <id> trong mục nhập đã cập nhật khớp chính xác với <id> của mục nhập hiện tại. Thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong phần Xác thực với dịch vụ API Cài đặt quản trị. Ngoài ra, đối với các thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO.

Khi cập nhật chế độ cài đặt Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP PUT tới URL của nguồn cấp dữ liệu chung về SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/general

Phần nội dung XML của yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
<apps:property name='enableSSO' value='false' />
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon' />
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout' />
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword' />
<apps:property name='ssoWhitelist' value='127.0.0.1/32' />
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</atom:entry>

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có chế độ cài đặt Đăng nhập một lần (SSO).

XML của phản hồi PUT là:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='samlSignonUri' value='http://www.example.com/sso/signon'/>
<apps:property name='samlLogoutUri' value='http://www.example.com/sso/logout'/>
<apps:property name='changePasswordUri' value='http://www.example.com/sso/changepassword'/>
<apps:property name='enableSSO' value='false'/>
<apps:property name='ssoWhitelist' value='127.0.0.1/32'/>
<apps:property name='useDomainSpecificIssuer' value='false'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Truy xuất khoá ký Đăng nhập một lần

Để truy xuất khoá ký Đăng nhập một lần, hãy gửi HTTP GET đến URL của nguồn cấp dữ liệu khoá ký SSO, đồng thời thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong phần Xác thực với dịch vụ Cài đặt quản trị. Ngoài ra, đối với thông báo lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/signingkey

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có khoá ký.

XML phản hồi GET trả về thuộc tính signingKey:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='signingKey' value='yourBase64EncodedPublicKey'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Cập nhật khoá ký Đăng nhập một lần

Để cập nhật khoá ký SSO của một miền, trước tiên, hãy truy xuất khoá ký đó bằng thao tác Truy xuất khoá ký đăng nhập một lần, sửa đổi khoá đó rồi gửi yêu cầu PUT tới URL nguồn cấp dữ liệu khoá ký SSO. Hãy đảm bảo rằng giá trị <id> trong mục nhập đã cập nhật khớp chính xác với <id> của mục nhập hiện tại. Để biết thêm thông tin về khoá đăng nhập một lần dựa trên SAML, hãy xem bài viết Tạo khoá và chứng chỉ cho dịch vụ đăng nhập một lần của Google Workspace.

Khi cập nhật khoá ký Đăng nhập một lần, hãy gửi một HTTP PUT đến URL nguồn cấp dữ liệu khoá ký SSO:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/sso/signingkey

XML yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='signingKey' value='yourBase64EncodedPublicKey'/>
</atom:entry>

Quản lý cổng email và định tuyến

Phần cổng email đi cho biết cách API Cài đặt quản trị hỗ trợ việc định tuyến thư đi từ người dùng trong miền của bạn. Phần định tuyến email cho biết cách định tuyến thư đến một máy chủ thư khác.

Truy xuất chế độ cài đặt cổng email đi

Để truy xuất chế độ cài đặt cổng email đi, hãy gửi một HTTP GET đến URL của nguồn cấp dữ liệu cổng vào và thêm một tiêu đề Authorization như mô tả trong phần Xác thực với dịch vụ Cài đặt quản trị:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

Thao tác này không có tham số trong nội dung yêu cầu.

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có thông tin trạng thái của cổng email.

Phản hồi GET trả về các thuộc tính smartHostsmtpMode. Để biết thêm thông tin về các thuộc tính này, hãy xem phần Cập nhật chế độ cài đặt cổng email đi.

Ví dụ về một câu trả lời có thể có:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps='http://schemas.google.com/apps/2006'>
...
<apps:property name='smartHost' value='smtpout.domain.com'/>
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP'/>
</entry>

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Đang cập nhật các chế độ cài đặt cổng email đi

Để cập nhật chế độ cài đặt cổng email đi của một miền, hãy gửi yêu cầu HTTP PUT đến URL nguồn cấp dữ liệu cổng vào:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/email/gateway

XML yêu cầu PUT là:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='smartHost' value='smtp.out.domain.com' />
<apps:property name='smtpMode' value='SMTP' />
</atom:entry>

Các thuộc tính của yêu cầu là:

smartHost
Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ SMTP của bạn. Google Workspace định tuyến thư đi tới máy chủ này.
smtpMode
Giá trị mặc định là SMTP. Một giá trị khác, SMTP_TLS, bảo mật kết nối với TLS khi gửi thư.

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có trạng thái chế độ cài đặt cổng email.

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Quản lý chế độ cài đặt định tuyến email

Trước tiên, hãy tạo một yêu cầu XML:

<atom:entry xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:apps="http://schemas.google.com/apps/2006">
<apps:property name='routeDestination' value='route-smtp.domain.com'/>
<apps:property name='routeRewriteTo' value='true'/>
<apps:property name='routeEnabled' value='true'/>
<apps:property name='bounceNotifications' value='true'/>
<apps:property name='accountHandling' value='can be either allAccounts | provisionedAccounts | unknownAccounts'/>
</atom:entry>

Các thuộc tính của yêu cầu là:

routeDestination
Đích đến này là tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ thư SMTP-In, nơi email được định tuyến. Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP phải phân giải cho Google. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách giải quyết tên máy chủ lưu trữ thư, hãy xem bài viết Chương trình thí điểm của Google Workspace bằng tính năng định tuyến email.
routeRewriteTo
Nếu đúng, trường to: của phong bì SMTP của thư sẽ được thay đổi thành tên máy chủ đích (tên máy chủ của người dùng@đích) và thư được gửi tới địa chỉ của người dùng này trên máy chủ thư đích. Nếu là false, email sẽ được gửi đến địa chỉ email to: của thư ban đầu (người dùng@tên máy chủ gốc) trên máy chủ thư đích. Thao tác này tương tự như chế độ cài đặt "Thay đổi phong bì SMTP" trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thiết lập miền cho định tuyến email.
routeEnabled
Nếu là true, chức năng định tuyến email sẽ được bật. Nếu là false, chức năng này sẽ bị tắt.
bounceNotifications
Nếu là true, Google Workspace được phép gửi thông báo trả lại cho người gửi khi không gửi được tin nhắn.
accountHandling

Cài đặt này xác định mức độ ảnh hưởng của định tuyến email đến các kiểu người dùng khác nhau trong miền:

 • allAccounts -- Gửi tất cả email đến đích này.
 • provisionedAccounts – Gửi thư đến đích này nếu người dùng tồn tại trong Google Workspace.
 • unknownAccounts – Gửi thư đến đích này nếu người dùng không tồn tại trong Google Workspace. Điều này tương tự như cài đặt 'Email gửi cho' của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin về các điều kiện tiên quyết và cách sử dụng định tuyến thư, hãy xem Thiết lập miền cho định tuyến email. ~ Để xuất bản yêu cầu này, hãy gửi một POST HTTP đến URL nguồn cấp dữ liệu định tuyến email và thêm tiêu đề Authorization như mô tả trong phần Xác thực với dịch vụ Cài đặt quản trị:

https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/emailrouting

Khi phản hồi thành công, hệ thống sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 OK, cùng nguồn cấp dữ liệu AtomPub có thông tin lưu trữ.

Nếu yêu cầu của bạn không thành công vì một lý do nào đó, một mã trạng thái khác sẽ được trả về. Để biết thêm thông tin về mã trạng thái Google Data API, hãy xem phần Mã trạng thái HTTP.

Thiết bị đầu cuối sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 10 năm 2018

Trong thông báo này, chúng tôi đã ngừng sử dụng các điểm cuối sau đây. Các API này đã ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 và hiện không sử dụng được nữa.

 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/defaultLanguage
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/organizationName
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/currentNumberOfUsers
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/general/maximumNumberOfUsers
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/supportPIN
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/customerPIN
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/adminSecondaryEmail
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/edition
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/creationTime
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/accountInformation/countryCode
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/appearance/customLogo
 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/2.0/{domainName}/verification/mx