Tổng quan

API Trung tâm thông báo cho phép bạn quản lý cảnh báo ảnh hưởng đến miền của bạn. Cảnh báo là cảnh báo về một vấn đề bảo mật tiềm ẩn mà Google phát hiện được. Cảnh báo bao gồm những thông tin sau:

 • Nguồn của cảnh báo.
 • Tên cảnh báo.
 • Thời điểm cảnh báo này xuất hiện.
 • Dữ liệu cụ thể liên quan đến cảnh báo này.

Quản trị viên miền có thể xem và quản lý các cảnh báo theo cách thủ công từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. API Trung tâm thông báo cho phép các ứng dụng bạn tạo dữ liệu về cảnh báo và phản hồi về thông báo. API này cũng có thể tạo ý kiến phản hồi mới về cảnh báo cho các cảnh báo hiện có.

Ví dụ: ứng dụng giám sát có thể sử dụng API Trung tâm thông báo để truy xuất các thông báo gần đây nhất cho một miền, ưu tiên các thông báo đó rồi thông báo cho các thành viên trong tổ chức của bạn. Sau khi nhóm của bạn phản hồi cảnh báo, ứng dụng có thể đính kèm ý kiến phản hồi vào cảnh báo dựa trên kết quả phát hiện.

Sử dụng API Trung tâm thông báo

Trước khi sử dụng API Trung tâm thông báo, bạn cần thiết lập một dự án Cloud Platform mới và bật API Trung tâm thông báo. Dự án của bạn phải sử dụng một tài khoản dịch vụ khi truy cập API này.

Sau khi có một dự án Cloud đáp ứng các điều kiện tiên quyết và được uỷ quyền đúng cách, ứng dụng đó có thể thực hiện các yêu cầu REST API thông báo của Trung tâm. Việc tạo yêu cầu API sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng thư viện ứng dụng có sẵn.

Ví dụ sau đây cho thấy cách liệt kê các cảnh báo có sẵn bằng API:

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);