Tổng quan

API Trung tâm thông báo cho phép bạn quản lý cảnh báo ảnh hưởng đến miền của bạn. Cảnh báo là cảnh báo về một vấn đề bảo mật tiềm ẩn mà Google đã phát hiện. Cảnh báo bao gồm các thông tin sau:

 • Nguồn phát sinh cảnh báo.
 • Tên của cảnh báo.
 • Thời gian xuất hiện cảnh báo này.
 • Dữ liệu cụ thể liên quan đến cảnh báo này.

Quản trị viên miền có thể xem và quản lý cảnh báo theo cách thủ công trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. API Trung tâm thông báo cho phép các ứng dụng mà bạn tạo truy xuất dữ liệu cảnh báo và phản hồi về cảnh báo. API này cũng có thể tạo ý kiến phản hồi mới về cảnh báo cho các cảnh báo hiện có.

Ví dụ: ứng dụng giám sát có thể sử dụng API Trung tâm thông báo để truy xuất các cảnh báo gần đây nhất cho một miền, ưu tiên các cảnh báo đó, sau đó thông báo cho các thành viên trong tổ chức của bạn. Sau khi nhóm của bạn phản hồi cảnh báo, ứng dụng có thể đính kèm ý kiến phản hồi vào cảnh báo dựa trên những phát hiện của họ.

Sử dụng API Trung tâm thông báo

Trước khi sử dụng API Trung tâm thông báo, bạn cần thiết lập một dự án Cloud Platform mới và bật API Trung tâm thông báo. Dự án của bạn phải sử dụng tài khoản dịch vụ khi truy cập API.

Sau khi có một dự án Google Cloud đáp ứng các điều kiện tiên quyết và được uỷ quyền đúng cách, ứng dụng của bạn có thể thực hiện yêu cầu REST API của Trung tâm thông báo. Việc đưa ra yêu cầu API sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng thư viện ứng dụng có sẵn.

Ví dụ sau đây cho thấy cách liệt kê các cảnh báo có sẵn bằng API:

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);