Tổng quan về API Quản lý máy in Chrome

API Quản lý máy in Chrome là một API RESTful có thể dùng để tạo và quản lý máy in cũng như máy chủ máy in cho khách hàng sử dụng Chrome hoặc Google Workspace. Người dùng cuối có thể sử dụng máy in mà bạn thiết lập bằng API để in trực tiếp từ thiết bị ChromeOS của tổ chức.

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API Quản lý máy in Chrome:

Bộ lưu điện (CUPS)
CUPS là một hệ thống in nguồn mở sử dụng Giao thức in trên Internet (IPP) để quản lý các lệnh in và hàng đợi trên mạng trên nhiều loại máy in mà không cần phải có trình điều khiển riêng cho thiết bị.
Máy chủ máy in
Một hàng đợi in ảo hoặc máy chủ thực tế trên mạng của tổ chức giúp định tuyến lệnh in đến từng máy in.
Máy in
Một máy in vật lý kết nối với mạng của tổ chức.

Các bước tiếp theo

  • Để tìm hiểu cách định cấu hình API Quản lý máy in Chrome, bao gồm cả các yêu cầu của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và cách thiết lập tài khoản dịch vụ, hãy xem hướng dẫn Bắt đầu.