Tổng quan về API Quản lý máy in Chrome

Chrome Print Management API là một API RESTful có thể dùng để tạo và quản lý máy in và máy chủ máy in cho khách hàng Chrome hoặc Google Workspace. Người dùng cuối có thể sử dụng các máy in mà bạn thiết lập bằng API để in trực tiếp từ các thiết bị ChromeOS của tổ chức.

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong API Quản lý máy in Chrome:

Bộ lưu kho (CUPS)
CUPS là một hệ thống in nguồn mở sử dụng Giao thức in trên Internet (IPP) để quản lý các lệnh in và hàng đợi in qua mạng trên nhiều loại máy in mà không cần phải có trình điều khiển dành riêng cho thiết bị.
Máy chủ máy in
Hàng đợi in ảo hoặc máy chủ thực trên mạng của tổ chức định tuyến các lệnh in đến từng máy in.
Máy in
Một máy in thực kết nối với mạng của tổ chức.

Các bước tiếp theo

  • Để tìm hiểu cách định cấu hình API Quản lý máy in Chrome, bao gồm cả các yêu cầu của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và thiết lập tài khoản dịch vụ, hãy xem hướng dẫn Bắt đầu.