Quản lý người được ủy quyền liên hệ

Hướng dẫn này trình bày cách tạo, lập danh sách và xoá người được uỷ quyền quản lý danh bạ.

Tạo người được uỷ quyền

Để tạo uỷ quyền cho người dùng, hãy tạo một yêu cầu POST chứa địa chỉ email của người uỷ quyền:

POST https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp địa chỉ email của người được uỷ quyền:

{ “email”: “delegate@example.com” }

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 và email của người được uỷ quyền mới:

{ “email”: “delegate@example.com” }

Danh sách người được uỷ quyền

Để liệt kê người được uỷ quyền cho danh bạ của một người dùng, hãy tạo một yêu cầu GET chứa địa chỉ email của người dùng đó:

GET https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200 và danh sách email được uỷ quyền:

{ “email”: “delegate1@example.com” }

Xoá người được uỷ quyền

Để xoá danh bạ của người dùng được uỷ quyền, hãy tạo một yêu cầu DELETE chứa địa chỉ email của cả người được uỷ quyền và người được uỷ quyền:

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates/delegate@example.com

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200.