Tổng quan về API cài đặt nhóm

API Cài đặt nhóm sẽ cập nhật và truy xuất các chế độ cài đặt cho một Nhóm Google hiện có. Thông qua API, bạn có thể làm những việc sau:

  • Sửa đổi các chế độ cài đặt của một nhóm để truy cập vào nhóm nội bộ và bên ngoài.
  • Chỉnh sửa thông báo của nhóm.
  • Định cấu hình tính năng lưu trữ cuộc thảo luận và kiểm duyệt bài viết.
  • Tuỳ chỉnh nhóm người dùng của tài khoản.

Để biết thêm cách làm việc với Google Groups hoặc quản lý các loại nhóm khác, hãy xem Tài liệu về Cloud Identity.

Mô hình dữ liệu của Groups Settings API

API Cài đặt nhóm hoạt động trên một tài nguyên Groups đại diện cho cách người dùng trong một tài khoản giao tiếp và cộng tác với các nhóm người khác. Mỗi nhóm được xác định bằng địa chỉ email của nhóm.

Mô hình dữ liệu API dựa trên tập hợp Groups của các nhóm của tài khoản. Mỗi nhóm có một nhóm chế độ cài đặt cấu hình duy nhất.

Thao tác trong Groups Settings API (API Cài đặt nhóm)

Bạn có thể gọi các phương thức cài đặt nhóm trong Groups Settings API như mô tả trong bảng sau:

Hoạt động Nội dung mô tả Liên kết HTTP REST
get Xem chế độ cài đặt của một nhóm cho tài khoản của một khách hàng. Tất cả các tác vụ get phải được người dùng xác thực uỷ quyền. GET trên URI nhóm.
update Cập nhật chế độ cài đặt của một nhóm cho tài khoản của khách hàng. Tất cả các thao tác cập nhật phải được người dùng đã xác thực uỷ quyền. PUT trên URI nhóm.

Định dạng dữ liệu JSON và Atom

Theo mặc định, API Cài đặt nhóm sẽ trả về dữ liệu ở định dạng JSON. Ký hiệu Atom là một định dạng dữ liệu thay thế. Cả hai định dạng dữ liệu JSON và Atom đều hỗ trợ khả năng đọc-ghi đầy đủ.

JSON là một định dạng Internet phổ biến cung cấp phương thức trình bày các cấu trúc dữ liệu tuỳ ý. Theo json.org, JSON là một định dạng văn bản hoàn toàn độc lập về ngôn ngữ nhưng sử dụng các quy ước quen thuộc với các lập trình viên thuộc họ ngôn ngữ C, bao gồm C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl và Python.

Để thay đổi định dạng dữ liệu của API, hãy đưa chuỗi truy vấn alt vào URI của yêu cầu, ví dụ:

JSON

GET https://www.googleapis.com/groups/v1/groups/salesgroup@example.com?alt=json

Atom

GET https://www.googleapis.com/groups/v1/groups/salesgroup@example.com?alt=atom