Ý tưởng

Khi làm việc với API, bạn cần phải hiểu được mối quan hệ khái niệm về khách hàng, người dùng, SKU và giấy phép.

Một khách hàng Google Workspace hiện tại có thể tạo người dùng trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Theo mặc định, những người dùng này được tự động chỉ định giấy phép sử dụng Google Workspace.

Sau khi mua Google Workspace, khách hàng cũng có thể mua các giấy phép khác, chẳng hạn như giấy phép bộ nhớ Google Drive. Bộ nhớ Google Drive có 8 cấp giấy phép bộ nhớ hiện có, từ 20 GB đến 16 TB. Trước tiên, khách hàng phải kích hoạt gói thuê bao bộ nhớ Google Drive, sau đó có thể chỉ định giấy phép sử dụng bộ nhớ cho bất kỳ cấp nào trong số các cấp này bằng cách sử dụng giao diện người dùng của Trình quản lý giấy phép. Khách hàng cũng có thể mua Google Maps Tọa độ độc lập với Google Workspace, sau đó chuyển nhượng giấy phép Google Maps Tọa độ bằng cùng một giao diện người dùng.

Các thực thể có thể cấp phép – Gói Google Maps Tọa độ, bộ nhớ Google Drive 20 GB, bộ nhớ Google Drive 50 GB...Bộ nhớ Google Drive 16 TB – được gọi là SKU. API này cho phép quản trị viên miền chỉ định giấy phép của SKU cho một người dùng cụ thể theo lập trình và có thể được sử dụng cùng với giao diện người dùng của Trình quản lý giấy phép. Bạn cũng có thể bỏ gán và chỉ định lại giấy phép cho một người dùng cụ thể, tương tự như trong giao diện người dùng. API này cho phép chỉ định giấy phép có lập trình giống nhau cho quản trị viên đại lý Google Workspace và khách hàng của họ.

Đối với những người dùng sử dụng gói linh hoạt của bất kỳ sản phẩm nào trong số này, việc chỉ định, bỏ chỉ định và chỉ định lại giấy phép bằng API này sẽ có ảnh hưởng đến tiền tệ và sẽ dẫn đến việc tính phí cho tài khoản thanh toán của khách hàng. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng gói linh hoạt cho bộ nhớ Google Drive, thì việc chỉ định cho người dùng giấy phép 20 GB sẽ dẫn đến việc tính phí được đăng lên tài khoản của bạn, tính theo tỷ lệ kể từ khi họ chuyển nhượng xong. Nếu sử dụng gói hàng năm, thì bạn đã cam kết thanh toán trước cho một số lượng giấy phép nhất định và bạn chỉ có thể cấp giấy phép cho mỗi người dùng cá nhân theo cam kết của mình.