Admin SDK API 概览

Admin SDK API 是一组 RESTful 接口,可让管理员大规模管理 Google Workspace 组织。您可以通过编程方式与 IT 基础架构集成、创建用户、更新设置、审核活动等。

包含的内容

Beta 版 API