Báo cáo hoạt động của quản trị viên

Báo cáo hoạt động của quản trị viên trả về thông tin về các hoạt động trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tất cả các quản trị viên trong tài khoản của bạn. Mỗi báo cáo sử dụng yêu cầu điểm cuối của báo cáo cơ bản kèm theo các thông số dành riêng cho báo cáo, chẳng hạn như tên quản trị viên hoặc một sự kiện cụ thể trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Khoảng thời gian tối đa cho mỗi báo cáo là 180 ngày qua.

Bạn chỉ có thể sử dụng báo cáo hoạt động của quản trị viên cho các mục đích hợp pháp theo Thỏa thuận khách hàng của bạn. Các báo cáo này áp dụng cho tài khoản Google Workspace, tài khoản Education và tài khoản ISP.

Truy xuất tất cả các hoạt động quản trị

Để truy xuất báo cáo về tất cả các hoạt động quản trị được thực hiện cho một tài khoản, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu cấp phép. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi của yêu cầu, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng cách trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/admin?endTime=a date&startTime=a date
&maxResults=number of events listed on each page of the report

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả các hoạt động quản trị của tài khoản trong 180 ngày qua. Đây là khoảng thời gian tối đa cho một báo cáo. Đồng thời, chuỗi truy vấn maxResults xác định báo cáo này chứa hai sự kiện cho mỗi trang báo cáo. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/admin?maxResults=2

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả hoạt động quản trị của khách hàng trong 180 ngày qua. customerId chỉ định khách hàng nào cần truy xuất báo cáo.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/admin?customerId=C03az79cb

Truy xuất tất cả các hoạt động của quản trị viên

Để truy xuất báo cáo về tất cả các hoạt động trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên do một quản trị viên cụ thể thực hiện, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu cấp phép. userKey là địa chỉ email chính của quản trị viên trong báo cáo. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi của yêu cầu, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng cách trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/userKey
/applications/admin?endTime=a date&startTime=a date
&maxResults=number of events listed on each page of the report
&filters=event name parameter relational operator parameter value

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả thay đổi đối với ứng dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên do john@example.com thực hiện và phản hồi được lọc để trả về mọi hoạt động có OLD_VALUE bằng ALLOW_CAMERA. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON. Và để biết thông tin về các hoạt động, hãy xem tên sự kiện của quản trị viên:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/john@example.com
/applications/admin?maxResults=2&filters=OLD_VALUE==ALLOW_CAMERA

Truy xuất tất cả các hoạt động theo tên sự kiện

Để truy xuất báo cáo về tất cả các hoạt động đối với một tên sự kiện cụ thể, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu uỷ quyền. Để biết thông tin về eventName, hãy xem thông tin tham khảo về tên sự kiện của quản trị viên. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi của yêu cầu, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng cách trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/admin?endTime=a date&startTime=a date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the administrative event

Ví dụ sau đây truy xuất báo cáo cho tất cả các trường hợp thay đổi họ của người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/admin?maxResults=1&eventName=CHANGE_LAST_NAME

Truy xuất tất cả các hoạt động theo sự kiện và quản trị viên

Để truy xuất báo cáo về mọi thay đổi trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho một tên sự kiện cụ thể do một quản trị viên cụ thể thực hiện, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và thêm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu uỷ quyền. userKey là địa chỉ email chính của quản trị viên trong báo cáo. Để biết thông tin về eventName, hãy xem thông tin tham khảo về tên sự kiện của quản trị viên. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi của yêu cầu, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng cách trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/userKey
/applications/admin?endTime=a date&startTime=a date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the administrative event

Ví dụ sau đây truy xuất báo cáo về tất cả thay đổi đối với họ của một người dùng cụ thể trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên do john@example.com thực hiện. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/john@example.com
/applications/admin?maxResults=1&eventName=CHANGE_LAST_NAME

Phản hồi JSON mẫu về báo cáo hoạt động của quản trị viên

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200. Cùng với mã trạng thái, phản hồi sẽ trả về một báo cáo. Để biết thông tin về eventName, hãy xem thông tin tham khảo về tên sự kiện của quản trị viên. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn URL của yêu cầu và thuộc tính phản hồi, hãy xem Tài liệu tham khảo API.

{
 "kind": "reports#auditActivities",
 "nextPageToken": "the next page's token",
 "items": [
 {
  "kind": "audit#activity",
  "id": {
  "time": "2011-06-17T15:39:18.460Z",
  "uniqueQualifier": "report's unique ID",
  "applicationName": "admin",
  "customerId": "C03az79cb"
  },
  "actor": {
  "callerType": "USER",
  "email": "liz@example.com",
  "profileId": "user's unique Google Workspace profile ID",
  "key": "consumer key of requestor in OAuth 2LO requests"
  },
  "ownerDomain": "example.com",
  "ipAddress": "user's IP address",
  "events": [
  {
   "type": "GROUP_SETTINGS",
   "name": "CHANGE_GROUP_SETTING",
   "parameters": [
   {
    "name": "SETTING_NAME",
    "value": "WHO_CAN_JOIN",
    "intValue": "integer value of parameter",
    "boolValue": "boolean value of parameter"
   }
   ]
  }
  ]
 },
 {
  "kind": "audit#activity",
  "id": {
  "time": "2011-06-17T15:39:18.460Z",
  "uniqueQualifier": "reports unique ID",
  "applicationName": "admin",
  "customerId": "C03az79cb"
  },
  "actor": {
  "callerType": "USER",
  "email": "liz@example.com",
  "profileId": "user's unique Google Workspace profile ID",
  "key": "consumer key of requestor in an OAuth 2LO request"
  },
  "ownerDomain": "example.com",
  "ipAddress": "user's IP address",
  "events": [
  {
   "type": "GROUP_SETTINGS",
   "name": "CREATE_GROUP",
   "parameters": [
   {
    "name": "GROUP_EMAIL",
    "value": "helpdesk@example.com",
    "intValue": "",
    "boolValue": ""
    }
   ]
   }
  ]
  }
 ]
 }