API Báo cáo: Báo cáo hoạt động đăng nhập

Báo cáo hoạt động đăng nhập sẽ trả về thông tin về hoạt động đăng nhập của tất cả người dùng trong tài khoản của bạn. Mỗi báo cáo sử dụng yêu cầu điểm cuối báo cáo cơ bản với các tham số dành riêng cho báo cáo, chẳng hạn như email của người dùng. Khoảng thời gian tối đa cho mỗi báo cáo là 180 ngày qua.

Bạn chỉ được sử dụng báo cáo hoạt động đăng nhập cho các mục đích hợp pháp theo Thỏa thuận khách hàng của bạn.

Truy xuất các sự kiện đăng nhập vào Google Workspace của một miền

Để truy xuất tất cả thông tin đăng nhập cho tất cả các dịch vụ của miền, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu uỷ quyền. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn yêu cầu và thuộc tính phản hồi, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng phương thức trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/login?endTime=end date&startTime=start date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về mọi sự kiện đăng nhập của tài khoản trong 180 ngày qua. Tham số truy vấn maxResults yêu cầu báo cáo này trả về 25 kết quả trên mỗi trang.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?maxResults=25

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả sự kiện đăng nhập của khách hàng trong 180 ngày qua. customerId chỉ định khách hàng nào cần truy xuất báo cáo.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?customerId=C03az79cb

Truy xuất sự kiện đăng nhập Google Workspace theo tên sự kiện

Trong một số trường hợp, bạn nên truy xuất các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như các lần đăng nhập thành công đáng ngờ. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET có dạng sau:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/login?maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the login event
&filters=event parameter relational operator parameter value

Ví dụ sau cho thấy cách truy xuất tất cả các lần đăng nhập thành công đáng ngờ cho một miền:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?eventName=login_success&filters=is_suspicious==true&maxResults=25