API Báo cáo: Báo cáo Hoạt động kiểm tra thiết bị

Báo cáo hoạt động kiểm tra thiết bị sẽ trả về thông tin về các hoạt động của tất cả các thiết bị trong phần Quản lý thiết bị đầu cuối của Google. Mỗi báo cáo sử dụng yêu cầu điểm cuối báo cáo cơ bản với các thông số dành riêng cho báo cáo, chẳng hạn như email của người dùng. Khoảng thời gian tối đa cho mỗi báo cáo là 180 ngày qua.

Bạn chỉ được sử dụng báo cáo hoạt động kiểm tra thiết bị cho các mục đích hợp pháp theo Thoả thuận khách hàng của bạn. Hãy xem phần So sánh các phiên bản Google Workspace để tìm những phiên bản có những báo cáo này.

Truy xuất các sự kiện kiểm tra thiết bị cho một miền

Để truy xuất tất cả sự kiện kiểm tra thiết bị cho tất cả người dùng trong miền của bạn, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và dùng mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu về việc uỷ quyền. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn yêu cầu và thuộc tính phản hồi, hãy xem Sự kiện hoạt động kiểm tra thiết bị. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng phương thức trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/mobile?endTime=end date&startTime=start date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả các sự kiện kiểm tra thiết bị của tài khoản trong 180 ngày qua. Tham số truy vấn maxResults trả về 25 kết quả trên mỗi trang.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?maxResults=25

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả các sự kiện kiểm tra thiết bị trong 180 ngày qua. customerId chỉ định báo cáo nào của khách hàng cần được truy xuất.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?customerId=C03az79cb

Truy xuất các sự kiện kiểm tra thiết bị theo tên sự kiện

Trong một số trường hợp, bạn nên truy xuất các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như các sự kiện hoạt động đáng ngờ. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET theo biểu mẫu sau:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/mobile?maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the event
&filters=event parameter relational operator parameter value

Ví dụ sau cho biết cách truy xuất tất cả các sự kiện hoạt động đáng ngờ cho người dùng Android trong miền đó:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=SUSPICIOUS_ACTIVITY_EVENT&filters=DEVICE_TYPE==ANDROID&maxResults=25