API Báo cáo: Báo cáo hoạt động về mã thông báo uỷ quyền

Báo cáo hoạt động của mã thông báo uỷ quyền sẽ trả về thông tin về các trang web và ứng dụng của bên thứ ba mà người dùng đã cấp quyền truy cập. Mỗi báo cáo sử dụng yêu cầu điểm cuối báo cáo cơ bản với các thông số dành riêng cho báo cáo, chẳng hạn như miền của bên thứ ba hoặc phạm vi uỷ quyền đã cấp. Khoảng thời gian tối đa cho mỗi báo cáo là 180 ngày qua.

Bạn chỉ được sử dụng báo cáo về hoạt động của mã thông báo OAuth cho các mục đích hợp pháp theo Thoả thuận khách hàng của bạn.

Truy xuất tất cả các sự kiện mã uỷ quyền của một miền

Để truy xuất tất cả sự kiện uỷ quyền cho ứng dụng của bên thứ ba, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau đây và đưa mã uỷ quyền vào như mô tả trong tài liệu về uỷ quyền. Để biết thêm thông tin về chuỗi truy vấn yêu cầu và thuộc tính phản hồi, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng phương thức trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/token?endTime=end date&startTime=start date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả sự kiện uỷ quyền của tài khoản trong 180 ngày qua. Tham số truy vấn maxResults yêu cầu báo cáo này trả về 25 kết quả trên mỗi trang.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/token?maxResults=25

Truy xuất sự kiện mã thông báo uỷ quyền theo tên sự kiện

Trong một số trường hợp, bạn nên truy xuất các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như quyền truy cập của ứng dụng đã bị thu hồi hay chưa. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET có dạng sau:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/token?maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the OAuth token event

Ví dụ sau đây cho biết cách truy xuất tất cả các sự kiện revoke của một miền:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/token?eventName=revoke&maxResults=25