API Báo cáo: Báo cáo mức sử dụng của người dùng

Báo cáo mức sử dụng của người dùng trả về thông tin về mức sử dụng dịch vụ của Google Workspace của một người dùng cụ thể trong miền của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh và lọc những báo cáo này theo thông tin cụ thể về việc sử dụng. Khoảng thời gian mặc định và tối đa cho mỗi báo cáo là 450 ngày qua.

Bạn chỉ được sử dụng những báo cáo về mức sử dụng của người dùng này cho các mục đích hợp pháp theo Thoả thuận khách hàng của bạn. Ngoài ra, các báo cáo này sẽ áp dụng cho Google Workspace và Education.

Truy xuất tất cả hoạt động sử dụng của người dùng

Để truy xuất báo cáo về tất cả hoạt động của người dùng trong tài khoản của bạn, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu uỷ quyền. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng cách trả về dòng:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all/dates/yyyy-mm-dd date
?parameters=application: user usage parameter,...
&filters=application: user usage parameter relational operator usage parameter's value,...
&maxResults=number of events listed on each page of the report

Giá trị dates là ngày sử dụng và dấu thời gian ở định dạng ISO 8601, yyyy-mm-dd. Để biết thêm thông tin về các tham số chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để biết thông tin về các thông số trong báo cáo về việc sử dụng của người dùng, hãy xem Tài liệu tham khảo về thông số sử dụng của người dùng.

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả hoạt động của người dùng cho tài khoản.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all
/dates/2013-03-03?maxResults=2

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về tất cả hoạt động của người dùng cho một tài khoản khách hàng cụ thể.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all
/dates/2013-03-03?customerId=C03az79cb

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về dấu thời gian đăng nhập gần đây nhất của người dùng trong tài khoản. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all/dates/2013-03-03
?parameters=accounts:last_login_time&maxResults=2

Ví dụ sau đây lấy báo cáo về dấu thời gian đăng nhập gần đây nhất của người dùng trong tài khoản, được lọc theo người dùng đã đăng nhập sau một thời gian cụ thể. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all/dates/2013-03-03
?parameters=accounts:last_login_time&filters=accounts:last_login_time
>2010-10-28T10:26:35.000Z"

Ví dụ sau đây nhận báo cáo về dấu thời gian đăng nhập gần đây nhất và trạng thái bị tạm ngưng của người dùng trong tài khoản. Để biết ví dụ về phản hồi API, hãy xem ví dụ về phản hồi JSON.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/all/dates/2013-03-03
?parameters=accounts:last_login_time,accounts:is_disabled"

Truy xuất hoạt động sử dụng của người dùng cụ thể

Để truy xuất báo cáo về hoạt động của một người dùng cụ thể trong tài khoản của bạn, hãy sử dụng yêu cầu HTTP GET sau và bao gồm mã thông báo uỷ quyền được mô tả trong tài liệu uỷ quyền. Để dễ đọc, ví dụ sau được định dạng bằng phương thức trả về dòng.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/userKey/dates/yyyy-mm-dd date
?parameters=application: user usage parameter,...
&filters=application: user usage parameter relational operator usage parameter's value,...
&maxResults=number of events listed on each page of the report

userKey có thể là địa chỉ email chính của người dùng trong báo cáo hoặc là profileId Google Workspace của riêng người dùng đó. Giá trị dates là ngày sử dụng và dấu thời gian ở định dạng ISO 8601, yyyy-mm-dd. Để biết thêm thông tin về các tham số chuỗi truy vấn và thuộc tính phản hồi, hãy xem Tài liệu tham khảo API. Để biết thông tin về các thông số trong báo cáo về việc sử dụng của người dùng, hãy xem Tài liệu tham khảo về thông số sử dụng của người dùng.

Ví dụ sau đây lấy báo cáo sử dụng cho john@example.com.

https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/usage/users/john@example.com/dates/2013-03-03

Phản hồi JSON mẫu về báo cáo sử dụng

Phản hồi thành công sẽ trả về mã trạng thái HTTP 200. Cùng với mã trạng thái, phản hồi sẽ trả về một báo cáo.

Phản hồi JSON cho báo cáo của người dùng

{
 "kind": "reports#usageReports",
 "warnings": [
  {
   "code": warning machine-readable code,
   "message": warning human-readable message,
   "data": [
    {
     "key": key for key-value pair that gives detailed warning information,
     "value": value for key-value pair giving detailed warning information
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "N:NNN:NNN:N:C03az79cb",
 "usageReports": [
{
  "kind": "usageReport",
  "date": "2013-03-03",
  "entity": {
  "type": "USER",
  "customerId": "C03az79cb",
  "userEmail": "liz@example.com",
  "profileId": "user's unique Google Workspace ID"
  },
  "parameters": [
  {
   "name": "accounts:is_disabled",
   "boolValue": false
   },
  {
   "name": "accounts:disabled_reason",
   "stringValue": "reason description"
  },
  {
   "name": "accounts:first_name",
   "stringValue": "Liz"
  },
  {
   "name": "accounts:is_2sv_enforced",
   "boolValue": false
  },
  {
   "name": "accounts:is_2sv_enrolled",
   "boolValue": false
  },
  {
   "name": "accounts:last_name",
   "stringValue": "Smith"
  },
  {
   "name": "accounts:creation_time",
   "datetimeValue": "2010-10-28T10:26:35.000Z"
  },
  {
   "name": "accounts:last_login_time",
   "datetimeValue": "1970-01-01T00:00:00.000Z"
  },
  {
   "name": "accounts:last_sso_time",
   "datetimeValue": "1970-01-01T00:00:00.000Z"
  }
  ]
 }
 ]
}