برای iOS 14+ آماده شوید

این راهنما تغییرات مورد نیاز برای آماده سازی برنامه شما برای iOS 14 را تشریح می کند.

SKAdNetwork را برای ردیابی تبدیل ها فعال کنید

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 7.64.0 or higher

Google Mobile Ads SDK از ردیابی تبدیل با استفاده از SKAdNetwork اپل پشتیبانی می‌کند، که به Google و خریداران شخص ثالث شرکت‌کننده اجازه می‌دهد حتی زمانی که IDFA در دسترس نیست، نصب برنامه را نسبت دهند.

برای فعال کردن این عملکرد، کلید SKAdNetworkItems را با فرهنگ لغت دیگری که Google و مقادیر SKAdNetworkIdentifier خریداران شخص ثالث را درInfo.plist .

قطعه زیر شامل Google ( cstr6suwn9.skadnetwork ) و شناسه‌های خریدار دیگر SKAdNetwork است که به Google ارائه شده‌اند. Google متعهد است این فهرست را به‌روزرسانی کند تا خریداران بیشتری را شامل شود و با صنعت بر روی راه‌حل‌هایی برای اشتراک‌گذاری گسترده‌تر مقادیر SKAdNetworkIdentifier کار کند. این صفحه حاوی آخرین به روز رسانی ها است.

<key>SKAdNetworkItems</key>
 <array>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4pfyvq9l8r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ludvb6z3bs.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cp8zw746q7.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>prcb7njmu6.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9rd848q2bz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>y5ghdn5j9k.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v9wttpbfk9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n38lu8286q.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>47vhws6wlr.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>a2p9lx4jpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>22mmun2rn5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>av6w8kgt66.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>424m5254lk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ecpz2srf59.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>mlmmfzh3r3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>gta9lk7p23.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3rd42ekr43.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
  </dict>
 </array>

پادرمیانی

اگر از میانجی‌گری استفاده می‌کنید، اسناد هر شریک شبکه تبلیغاتی را برای مقادیر اضافی SKAdNetworkIdentifier که نیاز دارند بررسی کنید:

برای منابع تبلیغاتی که در اینجا فهرست نشده‌اند، با تیم حساب خود تماس بگیرید تا مقادیر SKAdNetworkIdentifier مورد نیاز آنها را بیابید.

درخواست مجوز شفافیت پیگیری برنامه

پیش نیازها: Google Mobile Ads SDK 7.64.0 یا بالاتر

برای نمایش درخواست مجوز شفافیت ردیابی برنامه برای دسترسی به IDFA، Info.plist خود را به‌روزرسانی کنید تا کلید NSUserTrackingUsageDescription را با یک پیام سفارشی که استفاده شما را توصیف می‌کند، اضافه کنید. در اینجا یک نمونه متن توضیحات آمده است:

<key>NSUserTrackingUsageDescription</key>
<string>This identifier will be used to deliver personalized ads to you.</string>

شرح استفاده در کادر محاوره‌ای شفافیت پیگیری برنامه ظاهر می‌شود:

برای ارائه درخواست مجوز، با requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler: . توصیه می‌کنیم قبل از بارگیری آگهی‌ها منتظر تماس کامل باشید تا اگر کاربر مجوز شفافیت ردیابی برنامه را اعطا کند، Google Mobile Ads SDK بتواند از IDFA در درخواست‌های آگهی استفاده کند.

سریع

import AppTrackingTransparency
import AdSupport
...
func requestIDFA() {
 ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization(completionHandler: { status in
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // loadAd()
 })
}

هدف-C

#import <AppTrackingTransparency/AppTrackingTransparency.h>
#import <AdSupport/AdSupport.h>
...
- (void)requestIDFA {
 [ATTrackingManager requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler:^(ATTrackingManagerAuthorizationStatus status) {
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // [self loadAd];
 }];
}

برای اطلاعات بیشتر در مورد مقادیر وضعیت ممکن، به ATTrackingManager.AuthorizationStatus مراجعه کنید.

همان کلید برنامه

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 8.3.0 or higher

Google Mobile Ads SDKهمان کلید برنامهرا معرفی می‌کند تا به شما کمک کند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از برنامه‌هایتان، تبلیغات مرتبط‌تر و شخصی‌شده‌تری ارائه دهید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اجرای کلید برنامه مشابه ، راهنمای تنظیمات جهانی را ببینید.

SKOverlay

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 8.5.0 or higher

یک API جدید برای توصیه یک برنامه دیگر یا برنامه کامل مربوط به یک برنامه کلیپ در iOS 14 اضافه شد: SKOverlay

SKOverlay یک برنامه توصیه شده را به عنوان یک پوشش در بالای یک تبلیغ ارائه می دهد، بنابراین کاربران می توانند آن را بدون خروج از برنامه نصب کنند.

اگر از Google Mobile Ads SDK 8.5.0 or higherاستفاده می کنید، نیازی به انجام هیچ اقدامی برای فعال کردن SKOverlay برای برنامه خود ندارید. هنگامی که یک مزیت عملکرد مثبت برای کاربران و تبلیغ کنندگان وجود دارد، تبلیغات به طور خودکار با SKOverlay افزایش می یابد.

میزان مصرف داده در اپ استور را فاش کنید

اپل از توسعه دهندگانی که برنامه ها را در اپ استور منتشر می کنند می خواهد اطلاعات خاصی را در مورد استفاده از داده های برنامه های خود فاش کنند. اپل اعلام کرده است که این افشاها برای برنامه‌ها و به‌روزرسانی‌های برنامه‌های جدید پس از 8 دسامبر 2020 ضروری است.

درباره الزامات افشای داده ها بیشتر بیاموزید .

دامنه های محدود به برنامه

در ژوئن 2020، اپل App-Bound Domains را به عنوان یک ویژگی انتخابی برای توسعه دهندگان معرفی کرد تا دامنه‌ها را برای همه WKWebView در یک برنامه به 10 یا کمتر از طریق کلید WKAppBoundDomains Info.plist محدود کنند.

در حال حاضر، Google Mobile Ads SDK از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کند.

اگر کلید WKAppBoundDomains را به فایل Info.plist خود اضافه کنید، Google Mobile Ads SDK ممکن است تبلیغات را بارگیری نکند.

,

این راهنما تغییرات مورد نیاز برای آماده سازی برنامه شما برای iOS 14 را تشریح می کند.

SKAdNetwork را برای ردیابی تبدیل ها فعال کنید

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 7.64.0 or higher

Google Mobile Ads SDK از ردیابی تبدیل با استفاده از SKAdNetwork اپل پشتیبانی می‌کند، که به Google و خریداران شخص ثالث شرکت‌کننده اجازه می‌دهد حتی زمانی که IDFA در دسترس نیست، نصب برنامه را نسبت دهند.

برای فعال کردن این عملکرد، کلید SKAdNetworkItems را با فرهنگ لغت دیگری که Google و مقادیر SKAdNetworkIdentifier خریداران شخص ثالث را درInfo.plist .

قطعه زیر شامل Google ( cstr6suwn9.skadnetwork ) و شناسه‌های خریدار دیگر SKAdNetwork است که به Google ارائه شده‌اند. Google متعهد است این فهرست را به‌روزرسانی کند تا خریداران بیشتری را شامل شود و با صنعت بر روی راه‌حل‌هایی برای اشتراک‌گذاری گسترده‌تر مقادیر SKAdNetworkIdentifier کار کند. این صفحه حاوی آخرین به روز رسانی ها است.

<key>SKAdNetworkItems</key>
 <array>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4pfyvq9l8r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ludvb6z3bs.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cp8zw746q7.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>prcb7njmu6.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9rd848q2bz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>y5ghdn5j9k.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v9wttpbfk9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n38lu8286q.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>47vhws6wlr.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>a2p9lx4jpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>22mmun2rn5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>av6w8kgt66.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>424m5254lk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ecpz2srf59.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>mlmmfzh3r3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>gta9lk7p23.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3rd42ekr43.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
  </dict>
 </array>

پادرمیانی

اگر از میانجی‌گری استفاده می‌کنید، اسناد هر شریک شبکه تبلیغاتی را برای مقادیر اضافی SKAdNetworkIdentifier که نیاز دارند بررسی کنید:

برای منابع تبلیغاتی که در اینجا فهرست نشده‌اند، با تیم حساب خود تماس بگیرید تا مقادیر SKAdNetworkIdentifier مورد نیاز آنها را بیابید.

درخواست مجوز شفافیت پیگیری برنامه

پیش نیازها: Google Mobile Ads SDK 7.64.0 یا بالاتر

برای نمایش درخواست مجوز شفافیت ردیابی برنامه برای دسترسی به IDFA، Info.plist خود را به‌روزرسانی کنید تا کلید NSUserTrackingUsageDescription را با یک پیام سفارشی که استفاده شما را توصیف می‌کند، اضافه کنید. در اینجا یک نمونه متن توضیحات آمده است:

<key>NSUserTrackingUsageDescription</key>
<string>This identifier will be used to deliver personalized ads to you.</string>

شرح استفاده در کادر محاوره‌ای شفافیت پیگیری برنامه ظاهر می‌شود:

برای ارائه درخواست مجوز، با requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler: . توصیه می‌کنیم قبل از بارگیری آگهی‌ها منتظر تماس کامل باشید تا اگر کاربر مجوز شفافیت ردیابی برنامه را اعطا کند، Google Mobile Ads SDK بتواند از IDFA در درخواست‌های آگهی استفاده کند.

سریع

import AppTrackingTransparency
import AdSupport
...
func requestIDFA() {
 ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization(completionHandler: { status in
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // loadAd()
 })
}

هدف-C

#import <AppTrackingTransparency/AppTrackingTransparency.h>
#import <AdSupport/AdSupport.h>
...
- (void)requestIDFA {
 [ATTrackingManager requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler:^(ATTrackingManagerAuthorizationStatus status) {
  // Tracking authorization completed. Start loading ads here.
  // [self loadAd];
 }];
}

برای اطلاعات بیشتر در مورد مقادیر وضعیت ممکن، به ATTrackingManager.AuthorizationStatus مراجعه کنید.

همان کلید برنامه

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 8.3.0 or higher

Google Mobile Ads SDKهمان کلید برنامهرا معرفی می‌کند تا به شما کمک کند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از برنامه‌هایتان، تبلیغات مرتبط‌تر و شخصی‌شده‌تری ارائه دهید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اجرای کلید برنامه مشابه ، راهنمای تنظیمات جهانی را ببینید.

SKOverlay

پیش نیاز: Google Mobile Ads SDK 8.5.0 or higher

یک API جدید برای توصیه یک برنامه دیگر یا برنامه کامل مربوط به یک برنامه کلیپ در iOS 14 اضافه شد: SKOverlay

SKOverlay یک برنامه توصیه شده را به عنوان یک پوشش در بالای یک تبلیغ ارائه می دهد، بنابراین کاربران می توانند آن را بدون خروج از برنامه نصب کنند.

اگر از Google Mobile Ads SDK 8.5.0 or higherاستفاده می کنید، نیازی به انجام هیچ اقدامی برای فعال کردن SKOverlay برای برنامه خود ندارید. هنگامی که یک مزیت عملکرد مثبت برای کاربران و تبلیغ کنندگان وجود دارد، تبلیغات به طور خودکار با SKOverlay افزایش می یابد.

میزان مصرف داده در اپ استور را فاش کنید

اپل از توسعه دهندگانی که برنامه ها را در اپ استور منتشر می کنند می خواهد اطلاعات خاصی را در مورد استفاده از داده های برنامه های خود فاش کنند. اپل اعلام کرده است که این افشاها برای برنامه‌ها و به‌روزرسانی‌های برنامه‌های جدید پس از 8 دسامبر 2020 ضروری است.

درباره الزامات افشای داده ها بیشتر بیاموزید .

دامنه های محدود به برنامه

در ژوئن 2020، اپل App-Bound Domains را به عنوان یک ویژگی انتخابی برای توسعه دهندگان معرفی کرد تا دامنه‌ها را برای همه WKWebView در یک برنامه به 10 یا کمتر از طریق کلید WKAppBoundDomains Info.plist محدود کنند.

در حال حاضر، Google Mobile Ads SDK از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کند.

اگر کلید WKAppBoundDomains را به فایل Info.plist خود اضافه کنید، Google Mobile Ads SDK ممکن است تبلیغات را بارگیری نکند.