Ödüllü reklamlar

Ödüllü reklamlar, kullanıcıların uygulama içi ödüller karşılığında etkileşim kurma seçeneğine sahip olduğu reklamlardır. Bu kılavuzda, AdMobödüllü reklamların iOS uygulamasına nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Bazı müşteri başarı öykülerini okuyun: 1. örnek olay, 2. örnek olay.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test etme

Uygulamalarınızı oluştururken ve test ederken canlı, üretim reklamları yerine test reklamlarını kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde hesabınız askıya alınabilir.

Test reklamlarını yüklemenin en kolay yolu, iOS ödüllü reklamlara özel test reklam birimi kimliğimizi kullanmaktır:

ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Bu kod, her istek için test reklamı döndürecek şekilde özel olarak yapılandırılmıştır. Kodlama, test etme ve hata ayıklama sırasında bu reklam öğesini kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Uygulamanızı yayınlamadan önce bu kimliği kendi reklam birimi kimliğinizle değiştirdiğinizden emin olmanız yeterlidir.

Mobile Ads SDK'sının test reklamlarının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için Reklamları Test Etme bölümüne bakın.

Uygulama

Ödüllü geçiş reklamlarını entegre etmenin başlıca adımları şunlardır:

 • Reklam yükle
 • [İsteğe bağlı] SSV geri çağırmalarını doğrulama
 • Geri çağırmalara kaydol
 • Reklamı gösterme ve ödül etkinliğini yönetme

Reklam yükle

Reklam yükleme işlemi, GADRewardedAd sınıfındaki statik loadWithAdUnitID:request:completionHandler: yöntemi kullanılarak tamamlanır. Yükleme yöntemi için reklam birimi kimliğiniz, bir GADRequest nesnesi ve reklam yükleme başarılı veya başarısız olduğunda çağrılan bir tamamlama işleyicisi gerekir. Yüklenen GADRewardedAd nesnesi, tamamlama işleyicide bir parametre olarak sağlanır. Aşağıdaki örnekte, ViewController sınıfınızda bir GADRewardedAd öğesinin nasıl yükleneceği gösterilmektedir.

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {

 private var rewardedAd: GADRewardedAd?

 func loadRewardedAd() {
  do {
   rewardedAd = try await GADRewardedAd.load(
    withAdUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313", request: GADRequest())
  } catch {
   print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
  }
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController
- (void)loadRewardedAd {
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd
   loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
        request:request
   completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
    if (error) {
     NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
     return;
    }
    self.rewardedAd = ad;
    NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
   }];
}

[İsteğe bağlı] Sunucu tarafı doğrulama (SSV) geri çağırmalarını doğrulama

Sunucu tarafı doğrulama geri çağırmalarında ekstra veri gerektiren uygulamalar, ödüllü reklamların özel veri özelliğini kullanmalıdır. Ödüllü reklam nesnesinde ayarlanan herhangi bir dize değeri, SSV geri çağırma işlevinin custom_data sorgu parametresine iletilir. Herhangi bir özel veri değeri ayarlanmazsa custom_data sorgu parametresi değeri SSV geri çağırmasında yer almaz.

Aşağıdaki kod örneğinde, reklam istemeden önce ödüllü reklam nesnesinde özel verilerin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir.

Swift

do {
 rewardedAd = try await GADRewardedAd.load(
  withAdUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313", request: GADRequest())
 let options = GADServerSideVerificationOptions()
 options.customRewardString = "SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING"
 rewardedAd.serverSideVerificationOptions = options
} catch {
 print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
}

Objective-C

[GADRewardedAd
   loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
       request:[GADRequest request];
  completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
   if (error) {
    // Handle Error
    return;
   }
   self.rewardedAd = ad;
   GADServerSideVerificationOptions *options =
     [[GADServerSideVerificationOptions alloc] init];
   options.customRewardString = @"SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING";
   ad.serverSideVerificationOptions = options;
  }];

Geri çağırmalara kaydol

Sunu etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için GADFullScreenContentDelegate protokolünü uygulamanız ve döndürülen reklamın fullScreenContentDelegate özelliğine atamanız gerekir. GADFullScreenContentDelegate protokolü, reklam başarılı veya başarısız bir şekilde sunulduğunda ve kapatıldığında geri çağırmaları işler. Aşağıdaki kod, protokolün nasıl uygulanacağını ve reklama nasıl atanacağını gösterir:

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 private var rewardedAd: GADRewardedAd?

 func loadRewardedAd() {
  do {
   rewardedAd = try await GADRewardedAd.load(
    withAdUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313", request: GADRequest())
   rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
  } catch {
   print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
  }
 }

 /// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
 func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
  print("Ad did fail to present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
 func adWillPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad will present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
 func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad did dismiss full screen content.")
 }
}

Objective-C

@interface ViewController () <GADFullScreenContentDelegate>

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController
- (void)loadRewardedAd {
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd
   loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4806952744"
        request:request
   completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
    if (error) {
     NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
     return;
    }
    self.rewardedAd = ad;
    NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
    self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
   }];
}

/// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
- (void)ad:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad
  didFailToPresentFullScreenContentWithError:(nonnull NSError *)error {
  NSLog(@"Ad did fail to present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
- (void)adWillPresentFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad will present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

GADRewardedAd, tek kullanımlık bir nesnedir. Bu, ödüllü bir reklamın gösterildikten sonra tekrar gösterilemeyeceği anlamına gelir. En iyi uygulama, GADFullScreenContentDelegate için adDidDismissFullScreenContent: yönteminde başka bir ödüllü reklam yüklemektir. Böylece, bir sonraki ödüllü reklam kaldırılır kaldırılmaz yüklenmeye başlar.

Reklamı gösterme ve ödül etkinliğini yönetme

Kullanıcılara ödüllü reklam göstermeden önce, kullanıcıya ödül karşılığında ödüllü reklam içeriğini görüntülemesi için açık bir seçenek sunmalısınız. Ödüllü reklamlar her zaman isteğe bağlı bir deneyim olmalıdır.

Reklamınızı sunarken, kullanıcının ödülünü işlemesi için bir GADUserDidEarnRewardHandler nesnesi sağlamanız gerekir.

Aşağıdaki kod, ödüllü reklam görüntülemek için en iyi yöntemi sunar.

Swift

func show() {
 guard let rewardedAd = rewardedAd else {
  return print("Ad wasn't ready.")
 }

 // The UIViewController parameter is an optional.
 ad.present(fromRootViewController: nil) {
  let reward = ad.adReward
  print("Reward received with currency \(reward.amount), amount \(reward.amount.doubleValue)")
  // TODO: Reward the user.
 }
}

Objective-C

- (void)show {
 if (self.rewardedAd) {
  // The UIViewController parameter is nullable.
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:nil
                 userDidEarnRewardHandler:^{
                 GADAdReward *reward =
                   self.rewardedAd.adReward;
                 // TODO: Reward the user!
                }];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

SSS

GADRewardedAd için ödül bilgilerini alabilir miyim?
Evet, userDidEarnReward geri çağırmasının tetiklenmeden önce ödül tutarına ihtiyacınız varsa GADRewardedAd'ın adReward özelliğini kontrol ederek reklam yüklendikten sonra ödül miktarını doğrulayabilirsiniz.
Başlatma çağrısı için zaman aşımı var mı?
10 saniye sonra Google Mobile Ads SDK'sı, uyumlulaştırma ağı henüz başlatma işlemini tamamlamamış olsa bile startWithCompletionHandler: yöntemi için sağlanan GADInitializationCompletionHandler yöntemini çağırır.
Bazı uyumlulaştırma ağları başlatma geri çağırma işlemini aldığımda hazır değilse ne olur?

GADInitializationCompletionHandler içinde bir reklam yüklemenizi öneririz. Bir uyumlulaştırma ağı hazır olmasa bile, Google Mobile Ads SDK'sı bu ağdan reklam istemeye devam eder. Dolayısıyla bir uyumlulaştırma ağı, zaman aşımı süresinden sonra ilk kullanıma hazırlamayı bitirirse bu oturumda gelecekteki reklam isteklerinde hizmet vermeye devam edebilir.

Uygulama oturumunuz boyunca GADMobileAds.initializationStatus yöntemini çağırarak tüm bağdaştırıcıların başlatma durumunu yoklamaya devam edebilirsiniz.

Belirli bir uyumlulaştırma ağının neden hazır olmadığını nasıl anlayabilirim?

Bir GADAdapterStatus nesnesinin description özelliği, bağdaştırıcının neden reklam isteklerine hizmet vermeye hazır olmadığını açıklar.

userDidEarnRewardHandler tamamlama işleyicisi her zaman adDidDismissFullScreenContent: yetki verme yönteminden önce mi çağrılıyor?

Google Ads için userDidEarnRewardHandler çağrılarının tamamı adDidDismissFullScreenContent: tarihinden önce yapılır. Uyumlulaştırma ile yayınlanan reklamlar için geri çağırma sırasını üçüncü taraf reklam ağı SDK'sının uygulaması belirler. Ödül bilgileri içeren tek bir yetki verme yöntemi sağlayan reklam ağı SDK'ları için uyumlulaştırma bağdaştırıcısı adDidDismissFullScreenContent: tarihinden önce userDidEarnRewardHandler yöntemini çağırır.

GitHub'daki örnekler

Sonraki adımlar

Kullanıcı gizliliği hakkında daha fazla bilgi edinin.