Đảm bảo API có sẵn bằng ModuleInstallClient

Như mô tả trong bài viết Tổng quan về Dịch vụ Google Play, SDK do Dịch vụ Google Play cung cấp được các dịch vụ trên thiết bị hỗ trợ trên các thiết bị Android được Google chứng nhận. Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và bộ nhớ trên toàn bộ nhóm thiết bị, một số dịch vụ được cài đặt theo yêu cầu khi rõ ràng rằng một thiết bị cụ thể yêu cầu chức năng liên quan. Ví dụ: Bộ công cụ học máy cung cấp tuỳ chọn này khi sử dụng các mô hình trong Dịch vụ Google Play.

Trường hợp phổ biến nhất là một dịch vụ (hoặc "mô-đun") được tải xuống và cài đặt song song với một ứng dụng yêu cầu, dựa trên phần phụ thuộc trong AndroidManifest.xml của SDK. Để có nhiều quyền kiểm soát hơn, các API cài đặt mô-đun cung cấp khả năng kiểm tra rõ ràng tính sẵn có của mô-đun, yêu cầu cài đặt mô-đun, theo dõi trạng thái yêu cầu và xử lý lỗi.

Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo API có sẵn trong ModuleInstallClient. Xin lưu ý rằng các đoạn mã bên dưới sử dụng TensorFlow Lite SDK (play-services-tflite-java) làm thư viện mẫu, nhưng các bước này có thể áp dụng cho mọi thư viện tích hợp với OptionalModuleApi. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật để bổ sung thông tin khi có thêm nhiều SDK được hỗ trợ hơn.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Đảm bảo rằng tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên

Định cấu hình ứng dụng

 1. Trong tệp settings.gradle cấp cao nhất, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào trong khối dependencyResolutionManagement:

  dependencyResolutionManagement {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Trong tệp bản dựng Gradle của mô-đun (thường là app/build.gradle), hãy thêm các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play cho play-services-baseplay-services-tflite-java:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0'
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02'
  }
  

Kiểm tra phạm vi cung cấp mô-đun

 1. Nhận một thực thể của ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. Kiểm tra tính sẵn có của một mô-đun không bắt buộc bằng cách sử dụng OptionalModuleApi của mô-đun đó:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient
   .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAvailable()) {
     // Modules are present on the device...
    } else {
     // Modules are not present on the device...
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure...
   }
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient
    .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAvailable()) {
        // Modules are present on the device...
       } else {
        // Modules are not present on the device...
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure…
      });
  

Gửi yêu cầu cài đặt bị trì hoãn

 1. Nhận một thực thể của ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. Gửi yêu cầu bị hoãn:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi)
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi);
  

Gửi yêu cầu cài đặt mô-đun khẩn cấp

 1. Nhận một thực thể của ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. (Không bắt buộc) Tạo một InstallStatusListener để xử lý các nội dung cập nhật về trạng thái cài đặt.

  Nếu muốn theo dõi tiến trình tải xuống trong một giao diện người dùng tuỳ chỉnh (ví dụ: thanh tiến trình), bạn có thể tạo InstallStatusListener để nhận thông tin cập nhật trạng thái cài đặt.

  Kotlin

  inner class ModuleInstallProgressListener : InstallStatusListener {
   override fun onInstallStatusUpdated(update: ModuleInstallStatusUpdate) {
    // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
    update.progressInfo?.let {
     val progress = (it.bytesDownloaded * 100 / it.totalBytesToDownload).toInt()
     // Set the progress for the progress bar.
     progressBar.setProgress(progress)
    }
  
    if (isTerminateState(update.installState)) {
     moduleInstallClient.unregisterListener(this)
    }
   }
  
   fun isTerminateState(@InstallState state: Int): Boolean {
    return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED
   }
  }
  
  val listener = ModuleInstallProgressListener()
  

  Java

  static final class ModuleInstallProgressListener implements InstallStatusListener {
    @Override
    public void onInstallStatusUpdated(ModuleInstallStatusUpdate update) {
     ProgressInfo progressInfo = update.getProgressInfo();
     // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
     if (progressInfo != null) {
      int progress =
        (int)
          (progressInfo.getBytesDownloaded() * 100 / progressInfo.getTotalBytesToDownload());
      // Set the progress for the progress bar.
      progressBar.setProgress(progress);
     }
     // Handle failure status maybe…
  
     // Unregister listener when there are no more install status updates.
     if (isTerminateState(update.getInstallState())) {
  
      moduleInstallClient.unregisterListener(this);
     }
    }
  
    public boolean isTerminateState(@InstallState int state) {
     return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED;
    }
   }
  
  InstallStatusListener listener = new ModuleInstallProgressListener();
  
 3. Định cấu hình ModuleInstallRequest và thêm OptionalModuleApi vào yêu cầu:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  val moduleInstallRequest =
   ModuleInstallRequest.newBuilder()
    .addApi(optionalModuleApi)
    // Add more APIs if you would like to request multiple optional modules.
    // .addApi(...)
    // Set the listener if you need to monitor the download progress.
    // .setListener(listener)
    .build()
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  ModuleInstallRequest moduleInstallRequest =
    ModuleInstallRequest.newBuilder()
      .addApi(optionalModuleApi)
      // Add more API if you would like to request multiple optional modules
      //.addApi(...)
      // Set the listener if you need to monitor the download progress
      //.setListener(listener)
      .build();
  
 4. Gửi yêu cầu cài đặt:

  Kotlin

  moduleInstallClient
   .installModules(moduleInstallRequest)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAlreadyInstalled()) {
     // Modules are already installed when the request is sent.
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure…
   }
  

  Java

  moduleInstallClient.installModules(moduleInstallRequest)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAlreadyInstalled()) {
        // Modules are already installed when the request is sent.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure...
      });
  

Kiểm thử cục bộ với FakeModuleInstallClient

SDK Dịch vụ Google Play cung cấp FakeModuleInstallClient để cho phép bạn mô phỏng kết quả của các API cài đặt mô-đun trong các kiểm thử bằng tính năng chèn phần phụ thuộc.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Định cấu hình ứng dụng để sử dụng khung chèn phần phụ thuộc Hilt.

Thay thế ModuleInstallClient bằng FakeModuleInstallClient trong kiểm thử

 1. Thêm phần phụ thuộc:

  Trong tệp bản dựng Gradle của mô-đun (thường là app/build.gradle), hãy thêm các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play cho play-services-base-testing vào quy trình kiểm thử.

   dependencies {
    // other dependencies...
  
    testImplementation 'com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0'
   }
  
 2. Tạo mô-đun Hilt để cung cấp ModuleInstallClient:

  Kotlin

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent::class)
  object ModuleInstallModule {
  
   @Provides
   fun provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext context: Context
   ): ModuleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  }
  

  Java

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent.class)
  public class ModuleInstallModule {
   @Provides
   public static ModuleInstallClient provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext Context context) {
    return ModuleInstall.getClient(context);
   }
  }
  
 3. Chèn ModuleInstallClient vào hoạt động:

  Kotlin

  @AndroidEntryPoint
  class MyActivity: AppCompatActivity() {
   @Inject lateinit var moduleInstallClient: ModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @AndroidEntryPoint
  public class MyActivity extends AppCompatActivity {
   @Inject ModuleInstallClient moduleInstallClient;
  
   ...
  }
  
 4. Thay thế liên kết trong kiểm thử:

  Kotlin

  @UninstallModules(ModuleInstallModule::class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private val context:Context = ApplicationProvider.getApplicationContext()
   private val fakeModuleInstallClient = FakeModuleInstallClient(context)
   @BindValue @JvmField
   val moduleInstallClient: ModuleInstallClient = fakeModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @UninstallModules(ModuleInstallModule.class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private static final Context context = ApplicationProvider.getApplicationContext();
   private final FakeModuleInstallClient fakeModuleInstallClient = new FakeModuleInstallClient(context);
   @BindValue ModuleInstallClient moduleInstallClient = fakeModuleInstallClient;
  
   ...
  }
  

Mô phỏng khả năng sử dụng mô-đun

Kotlin

@Test
fun checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 val availableModule = TfLite.getClient(context)
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api)

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
fun checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
fun checkAvailability_failed() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

Java

@Test
public void checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
public void checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
public void checkAvailability_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

Mô phỏng kết quả của một yêu cầu cài đặt bị trì hoãn

Kotlin

@Test
fun deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null))

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
fun deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

Java

@Test
public void deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null));

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
public void deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

Mô phỏng kết quả của một yêu cầu cài đặt khẩn cấp

Kotlin

@Test
fun installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
fun installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
fun installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 val moduleInstallResponse = FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse()
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse))

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 val update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
  moduleInstallResponse.sessionId, STATE_COMPLETED)
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(listOf(update))

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
fun installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}

Java

@Test
public void installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
public void installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
public void installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 ModuleInstallResponse moduleInstallResponse =
   FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse();
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse));

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 ModuleInstallStatusUpdate update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
   moduleInstallResponse.getSessionId(), STATE_COMPLETED);
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(ImmutableList.of(update));

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
public void installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}