BatchUsageLogEvents

Pogrupowane logi zdarzeń events z urządzenia.

Zapis JSON
{
 "device": string,
 "user": string,
 "retrievalTime": string,
 "usageLogEvents": [
  {
   object (UsageLogEvent)
  }
 ]
}
Pola
device

string

nazwa urządzenia w formacie „enterprise/{enterpriseId}/devices/{deviceId});

user

string

Nazwa zasobu użytkownika będącego właścicielem urządzenia, w formacie „enterprises/{enterpriseId}/users/{userId}”.

retrievalTime

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa urządzenia, w którym zebrano serię zdarzeń.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

usageLogEvents[]

object (UsageLogEvent)

Lista zdarzeń UsageLogEvent zgłoszone przez urządzenie, posortowana chronologicznie według czasu zdarzenia.

UsageLogEvent

Na urządzeniu zostało zarejestrowane zdarzenie.

Zapis JSON
{
 "eventId": string,
 "eventTime": string,
 "eventType": enum (EventType),

 // Union field event can be only one of the following:
 "adbShellCommandEvent": {
  object (AdbShellCommandEvent)
 },
 "adbShellInteractiveEvent": {
  object (AdbShellInteractiveEvent)
 },
 "appProcessStartEvent": {
  object (AppProcessStartEvent)
 },
 "keyguardDismissedEvent": {
  object (KeyguardDismissedEvent)
 },
 "keyguardDismissAuthAttemptEvent": {
  object (KeyguardDismissAuthAttemptEvent)
 },
 "keyguardSecuredEvent": {
  object (KeyguardSecuredEvent)
 },
 "filePulledEvent": {
  object (FilePulledEvent)
 },
 "filePushedEvent": {
  object (FilePushedEvent)
 },
 "certAuthorityInstalledEvent": {
  object (CertAuthorityInstalledEvent)
 },
 "certAuthorityRemovedEvent": {
  object (CertAuthorityRemovedEvent)
 },
 "certValidationFailureEvent": {
  object (CertValidationFailureEvent)
 },
 "cryptoSelfTestCompletedEvent": {
  object (CryptoSelfTestCompletedEvent)
 },
 "keyDestructionEvent": {
  object (KeyDestructionEvent)
 },
 "keyGeneratedEvent": {
  object (KeyGeneratedEvent)
 },
 "keyImportEvent": {
  object (KeyImportEvent)
 },
 "keyIntegrityViolationEvent": {
  object (KeyIntegrityViolationEvent)
 },
 "loggingStartedEvent": {
  object (LoggingStartedEvent)
 },
 "loggingStoppedEvent": {
  object (LoggingStoppedEvent)
 },
 "logBufferSizeCriticalEvent": {
  object (LogBufferSizeCriticalEvent)
 },
 "mediaMountEvent": {
  object (MediaMountEvent)
 },
 "mediaUnmountEvent": {
  object (MediaUnmountEvent)
 },
 "osShutdownEvent": {
  object (OsShutdownEvent)
 },
 "osStartupEvent": {
  object (OsStartupEvent)
 },
 "remoteLockEvent": {
  object (RemoteLockEvent)
 },
 "wipeFailureEvent": {
  object (WipeFailureEvent)
 },
 "connectEvent": {
  object (ConnectEvent)
 },
 "dnsEvent": {
  object (DnsEvent)
 },
 "stopLostModeUserAttemptEvent": {
  object (StopLostModeUserAttemptEvent)
 },
 "lostModeOutgoingPhoneCallEvent": {
  object (LostModeOutgoingPhoneCallEvent)
 },
 "lostModeLocationEvent": {
  object (LostModeLocationEvent)
 },
 "enrollmentCompleteEvent": {
  object (EnrollmentCompleteEvent)
 }
 // End of list of possible types for union field event.
}
Pola
eventId

string (int64 format)

Unikalny identyfikator zdarzenia.

eventTime

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa urządzenia, podczas którego zdarzenie zostało zarejestrowane.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

eventType

enum (EventType)

Konkretny typ zdarzenia z dziennika wykorzystania zgłoszonego na urządzeniu. Za jego pomocą możesz określić, do którego pola event uzyskać dostęp.

Pole sumy event. Rodzaje zdarzeń zarejestrowanych na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o tym, kiedy jest wysyłane zdarzenie, a także o ograniczeniach dotyczących rejestrowania zdarzeń i uwzględnionych polach, zapoznaj się z informacjami o poszczególnych typach zdarzeń. event może mieć tylko jedną z tych wartości:
adbShellCommandEvent

object (AdbShellCommandEvent)

Polecenie powłoki zostało wysłane przez ADB za pomocą „polecenia powłoki adb”. Część SECURITY_LOGS.

adbShellInteractiveEvent

object (AdbShellInteractiveEvent)

Interaktywna powłoka ADB została otwarta za pomocą „powłoki adb”. Część SECURITY_LOGS.

appProcessStartEvent

object (AppProcessStartEvent)

Uruchomiono proces aplikacji. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyguardDismissedEvent

object (KeyguardDismissedEvent)

Blokada klawiszy została zamknięta. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyguardDismissAuthAttemptEvent

object (KeyguardDismissAuthAttemptEvent)

Podjęto próbę odblokowania urządzenia. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyguardSecuredEvent

object (KeyguardSecuredEvent)

Urządzenie zostało zablokowane przez użytkownika lub wygasło. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

filePulledEvent

object (FilePulledEvent)

Z urządzenia został pobrany plik. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

filePushedEvent

object (FilePushedEvent)

Plik został przesłany na urządzenie. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

certAuthorityInstalledEvent

object (CertAuthorityInstalledEvent)

Nowy certyfikat główny został zainstalowany w magazynie zaufanych danych logowania systemu. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

certAuthorityRemovedEvent

object (CertAuthorityRemovedEvent)

Certyfikat główny został usunięty z systemowego magazynu zaufanych danych logowania. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

certValidationFailureEvent

object (CertValidationFailureEvent)

Nie udało się zweryfikować certyfikatu X.509v3. Obecnie weryfikacja jest przeprowadzana w punkcie dostępu Wi-Fi. Przyczyną może być niezgodność certyfikatu serwera. W przyszłości może jednak zawierać inne zdarzenia weryfikacji certyfikatu X.509v3. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

cryptoSelfTestCompletedEvent

object (CryptoSelfTestCompletedEvent)

Sprawdza, czy wbudowana biblioteka kryptograficzna (BoringSSL) na Androidzie jest prawidłowa. Powinno zawsze się udać podczas uruchamiania. Jeśli to nie pomoże, urządzenie należy uznać za niezaufane. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyDestructionEvent

object (KeyDestructionEvent)

Klucz kryptograficzny, w tym klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i zarządzany w systemie, jest usuwany z urządzenia przez użytkownika lub system zarządzania. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyGeneratedEvent

object (KeyGeneratedEvent)

Użytkownik lub menedżer instaluje na urządzeniu klucz kryptograficzny obejmujący klucz zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i utrzymywany przez system. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyImportEvent

object (KeyImportEvent)

Klucz kryptograficzny zawierający klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i utrzymywany przez system jest importowany na urządzenie przez użytkownika lub system zarządzania. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

keyIntegrityViolationEvent

object (KeyIntegrityViolationEvent)

Klucz kryptograficzny, w tym klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, administratora zainstalowany przez administratora i utrzymywany przez system, jest uznawany za uszkodzony z powodu uszkodzenia pamięci masowej, awarii sprzętu lub problemów z systemem operacyjnym. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

loggingStartedEvent

object (LoggingStartedEvent)

Zasada usageLog została włączona. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

loggingStoppedEvent

object (LoggingStoppedEvent)

Zasada usageLog została wyłączona. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

logBufferSizeCriticalEvent

object (LogBufferSizeCriticalEvent)

Bufor dziennika kontrolnego osiągnął 90% pojemności, dlatego starsze zdarzenia mogą zostać pominięte. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

mediaMountEvent

object (MediaMountEvent)

Podłączono nośnik wymienny. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

mediaUnmountEvent

object (MediaUnmountEvent)

Nośnik wymienny został odłączony. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

osShutdownEvent

object (OsShutdownEvent)

Urządzenie zostało wyłączone. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

osStartupEvent

object (OsStartupEvent)

Urządzenie zostało uruchomione. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

remoteLockEvent

object (RemoteLockEvent)

Urządzenie lub profil zostały zdalnie zablokowane za pomocą polecenia LOCK. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

wipeFailureEvent

object (WipeFailureEvent)

Nie udało się wyczyścić profilu służbowego lub urządzenia należącego do firmy na żądanie. Może to być inicjowane przez użytkownika lub administratora, np. prośba o delete. Należy do sieci SECURITY_LOGS.

connectEvent

object (ConnectEvent)

Zdarzenie połączenia TCP zostało zainicjowane przez standardowy stos sieciowy. Należy do sieci NETWORK_ACTIVITY_LOGS.

dnsEvent

object (DnsEvent)

Zdarzenie wyszukiwania DNS zostało zainicjowane przez standardowy stos sieciowy. Należy do sieci NETWORK_ACTIVITY_LOGS.

stopLostModeUserAttemptEvent

object (StopLostModeUserAttemptEvent)

Próba wyłączenia urządzenia z trybu utraconego urządzenia.

lostModeOutgoingPhoneCallEvent

object (LostModeOutgoingPhoneCallEvent)

Wychodzące połączenie telefoniczne jest wykonywane, gdy urządzenie jest w trybie utraconego urządzenia.

lostModeLocationEvent

object (LostModeLocationEvent)

Lokalizacja w trybie utraconego urządzenia jest aktualizowana, gdy urządzenie jest w trybie utraconego urządzenia.

enrollmentCompleteEvent

object (EnrollmentCompleteEvent)

Urządzenie zostało zarejestrowane. Należy do sieci AMAPI_LOGS.

KeyguardDismissedEvent

Ten typ nie ma pól.

Blokada klawiszy została zamknięta. Celowo pusta.

KeyguardDismissAuthAttemptEvent

Podjęto próbę odblokowania urządzenia.

Zapis JSON
{
 "success": boolean,
 "strongAuthMethodUsed": boolean
}
Pola
success

boolean

Wskazuje, czy próba odblokowania się powiodła.

strongAuthMethodUsed

boolean

Wskazuje, czy do odblokowania urządzenia użyto silnej formy uwierzytelniania (hasła, kodu PIN lub wzoru).

KeyguardSecuredEvent

Ten typ nie ma pól.

Urządzenie zostało zablokowane przez użytkownika lub wygasło. Celowo pusta.

FilePulledEvent

Z urządzenia został pobrany plik.

Zapis JSON
{
 "filePath": string
}
Pola
filePath

string

Ścieżka pobieranego pliku.

FilePushedEvent

Plik został przesłany na urządzenie.

Zapis JSON
{
 "filePath": string
}
Pola
filePath

string

Ścieżka przekazywanego pliku.

CertAuthorityInstalledEvent

Nowy certyfikat główny został zainstalowany w magazynie zaufanych danych logowania systemu. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach w pełni zarządzanych, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "certificate": string,
 "userId": integer,
 "success": boolean
}
Pola
certificate

string

Przedmiot certyfikatu.

userId

integer

Użytkownik, w przypadku którego wystąpiło zdarzenie instalacji certyfikatu. Funkcja dostępna tylko na urządzeniach z Androidem 11 lub nowszym.

success

boolean

Wskazuje, czy zdarzenie instalacji zakończyło się powodzeniem.

CertAuthorityRemovedEvent

Certyfikat główny został usunięty z systemowego magazynu zaufanych danych logowania. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach w pełni zarządzanych, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "certificate": string,
 "userId": integer,
 "success": boolean
}
Pola
certificate

string

Przedmiot certyfikatu.

userId

integer

Użytkownik, w przypadku którego wystąpiło zdarzenie usunięcia certyfikatu. Funkcja dostępna tylko na urządzeniach z Androidem 11 lub nowszym.

success

boolean

Wskazuje, czy udało się usunąć treści.

CertValidationFailureEvent

Nie udało się zweryfikować certyfikatu X.509v3. Obecnie weryfikacja jest przeprowadzana w punkcie dostępu Wi-Fi. Przyczyną może być niezgodność certyfikatu serwera. W przyszłości może jednak zawierać inne zdarzenia weryfikacji certyfikatu X.509v3.

Zapis JSON
{
 "failureReason": string
}
Pola
failureReason

string

Przyczyna niepowodzenia weryfikacji certyfikatu.

CryptoSelfTestCompletedEvent

Sprawdza, czy wbudowana biblioteka kryptograficzna (BoringSSL) na Androidzie jest prawidłowa. Powinno zawsze się udać podczas uruchamiania. Jeśli to nie pomoże, urządzenie należy uznać za niezaufane.

Zapis JSON
{
 "success": boolean
}
Pola
success

boolean

Wskazuje, czy test się udał.

KeyDestructionEvent

Klucz kryptograficzny, w tym klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i zarządzany w systemie, jest usuwany z urządzenia przez użytkownika lub system zarządzania. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach w pełni zarządzanych, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "keyAlias": string,
 "applicationUid": integer,
 "success": boolean
}
Pola
keyAlias

string

Alias klucza.

applicationUid

integer

Identyfikator UID aplikacji, do której należy klucz.

success

boolean

Wskazuje, czy operacja się powiodła.

KeyGeneratedEvent

Klucz kryptograficzny obejmujący zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i obsługiwany przez system klucz prywatny jest instalowany na urządzeniu przez użytkownika lub system zarządzania.Jest on dostępny na całym urządzeniu na w pełni zarządzanych urządzeniach, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "keyAlias": string,
 "applicationUid": integer,
 "success": boolean
}
Pola
keyAlias

string

Alias klucza.

applicationUid

integer

Identyfikator UID aplikacji, która wygenerowała klucz.

success

boolean

Wskazuje, czy operacja się powiodła.

KeyImportEvent

Klucz kryptograficzny zawierający klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, zainstalowany przez administratora i utrzymywany przez system jest importowany na urządzenie przez użytkownika lub system zarządzania. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach w pełni zarządzanych, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "keyAlias": string,
 "applicationUid": integer,
 "success": boolean
}
Pola
keyAlias

string

Alias klucza.

applicationUid

integer

Identyfikator UID aplikacji, która zaimportowała klucz

success

boolean

Wskazuje, czy operacja się powiodła.

KeyIntegrityViolationEvent

Klucz kryptograficzny, w tym klucz prywatny zainstalowany przez użytkownika, administratora zainstalowany przez administratora i utrzymywany przez system, jest uznawany za uszkodzony z powodu uszkodzenia pamięci masowej, awarii sprzętu lub problemów z systemem operacyjnym. Ta funkcja jest dostępna na wszystkich urządzeniach w pełni zarządzanych, a także w profilu służbowym na urządzeniach należących do organizacji z profilem służbowym.

Zapis JSON
{
 "keyAlias": string,
 "applicationUid": integer
}
Pola
keyAlias

string

Alias klucza.

applicationUid

integer

Identyfikator UID aplikacji, do której należy klucz.

LoggingStartedEvent

Ten typ nie ma pól.

Zasada usageLog została włączona. Celowo pusta.

LoggingStoppedEvent

Ten typ nie ma pól.

Zasada usageLog została wyłączona. Celowo pusta.

LogBufferSizeCriticalEvent

Ten typ nie ma pól.

Bufor usageLog na urządzeniu osiągnął 90% pojemności, dlatego starsze zdarzenia mogą być pomijane. Celowo pusta.

MediaMountEvent

Podłączono nośnik wymienny.

Zapis JSON
{
 "mountPoint": string,
 "volumeLabel": string
}
Pola
mountPoint

string

Punkt podłączania.

volumeLabel

string

Etykieta woluminu. Usuwane z pustego ciągu znaków na urządzeniach z profilem zarządzanym w ramach organizacji.

MediaUnmountEvent

Nośnik wymienny został odłączony.

Zapis JSON
{
 "mountPoint": string,
 "volumeLabel": string
}
Pola
mountPoint

string

Punkt podłączania.

volumeLabel

string

Etykieta woluminu. Usuwane z pustego ciągu znaków na urządzeniach z profilem zarządzanym w ramach organizacji.

OsShutdownEvent

Ten typ nie ma pól.

Urządzenie zostało wyłączone. Celowo pusta.

OsStartupEvent

Urządzenie zostało uruchomione.

Zapis JSON
{
 "verifiedBootState": enum (VerifiedBootState),
 "verityMode": enum (DmVerityMode)
}
Pola
verifiedBootState

enum (VerifiedBootState)

Zweryfikowany stan uruchamiania.

verityMode

enum (DmVerityMode)

dm-verity.

RemoteLockEvent

Urządzenie lub profil zostały zdalnie zablokowane za pomocą polecenia LOCK.

Zapis JSON
{
 "adminPackageName": string,
 "adminUserId": integer,
 "targetUserId": integer
}
Pola
adminPackageName

string

Nazwa pakietu aplikacji administratora, która prosi o zmianę.

adminUserId

integer

Identyfikator użytkownika aplikacji administracyjnej, z której wysłano prośbę o zmianę.

targetUserId

integer

Identyfikator użytkownika, w którego przypadku zażądano zmiany.

WipeFailureEvent

Ten typ nie ma pól.

Nie udało się wyczyścić profilu służbowego lub urządzenia należącego do firmy na żądanie. Może to być inicjowane przez użytkownika lub administratora, np. prośba o delete. Celowo pusta.

ConnectEvent

Zdarzenie połączenia TCP zostało zainicjowane przez standardowy stos sieciowy.

Zapis JSON
{
 "destinationIpAddress": string,
 "destinationPort": integer,
 "packageName": string
}
Pola
destinationIpAddress

string

Docelowy adres IP połączenia.

destinationPort

integer

Port docelowy połączenia.

packageName

string

Nazwa pakietu identyfikatora UID, który wykonał wywołanie połączenia.

DnsEvent

Zdarzenie wyszukiwania DNS zostało zainicjowane przez standardowy stos sieciowy.

Zapis JSON
{
 "hostname": string,
 "ipAddresses": [
  string
 ],
 "totalIpAddressesReturned": string,
 "packageName": string
}
Pola
hostname

string

Nazwa hosta, która została wyszukana.

ipAddresses[]

string

(prawdopodobnie skrócona) lista adresów IP zwróconych w celu wyszukiwania DNS (maksymalnie 10 adresów IPv4 lub IPv6).

totalIpAddressesReturned

string (int64 format)

Liczba adresów IP zwróconych przez zdarzenie wyszukiwania DNS. Może być większa niż liczba adresów ipAddresses, jeśli istnieje zbyt wiele adresów do zarejestrowania.

packageName

string

Nazwa pakietu identyfikatora UID, który przeprowadził wyszukiwanie DNS.

StopLostModeUserAttemptEvent

Zdarzenie trybu utraconego dostępu wskazujące, że użytkownik próbował zatrzymać tryb utraconego urządzenia.

Zapis JSON
{
 "status": enum (Status)
}
Pola
status

enum (Status)

Stan próby zatrzymania trybu utraconego urządzenia.

LostModeOutgoingPhoneCallEvent

Ten typ nie ma pól.

Zdarzenie wskazujące na to, że urządzenie zostało w trybie utraconego połączenia telefonicznego, że zostało nawiązane wychodzące połączenie telefoniczne. Celowo pusta.

LostModeLocationEvent

Zdarzenie trybu utraconego urządzenia zawierające lokalizację urządzenia i poziom baterii wyrażony w procentach.

Zapis JSON
{
 "location": {
  object (Location)
 },
 "batteryLevel": integer
}
Pola
location

object (Location)

lokalizacja urządzenia,

batteryLevel

integer

Poziom baterii jako liczba od 0 do 100 włącznie

Lokalizacja

Lokalizacja urządzenia zawierająca szerokość i długość geograficzną.

Zapis JSON
{
 "latitude": number,
 "longitude": number
}
Pola
latitude

number

Szerokość geograficzna lokalizacji

longitude

number

długość geograficzna lokalizacji;

EnrollmentCompleteEvent

Ten typ nie ma pól.

Oznacza, że urządzenie zakończyło rejestrację. Użytkownik powinien w tym momencie być w programie uruchamiającym. Urządzenie będzie w tym momencie zgodne, a wszystkie kroki konfiguracji zostały wykonane. Celowo pusta.