REST Resource: enterprises.applications

Zasób: Application

Informacje o aplikacji.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "permissions": [
  {
   object (ApplicationPermission)
  }
 ],
 "managedProperties": [
  {
   object (ManagedProperty)
  }
 ],
 "iconUrl": string,
 "smallIconUrl": string,
 "appTracks": [
  {
   object (AppTrackInfo)
  }
 ],
 "author": string,
 "playStoreUrl": string,
 "distributionChannel": enum (DistributionChannel),
 "appPricing": enum (AppPricing),
 "description": string,
 "screenshotUrls": [
  string
 ],
 "category": string,
 "recentChanges": string,
 "minAndroidSdkVersion": integer,
 "contentRating": enum (ContentRating),
 "updateTime": string,
 "availableCountries": [
  string
 ],
 "features": [
  enum (AppFeature)
 ],
 "appVersions": [
  {
   object (AppVersion)
  }
 ],
 "fullDescription": string
}
Pola
name

string

Nazwa aplikacji w formacie enterprise/{enterprise}/applications/{packageName}.

title

string

Zlokalizowana nazwa aplikacji.

permissions[]

object (ApplicationPermission)

Uprawnienia wymagane przez aplikację.

managedProperties[]

object (ManagedProperty)

Zestaw usług zarządzanych, które można wstępnie skonfigurować dla aplikacji.

iconUrl

string

Link do obrazu, który może zostać użyty jako ikona aplikacji. Ten obraz jest odpowiedni do użytku w pikselach o rozmiarze do 512 x 512 pikseli.

smallIconUrl

string

Link do mniejszego obrazu, który może zostać użyty jako ikona aplikacji. Ten obraz jest odpowiedni do użytku w rozmiarze maksymalnie 128 x 128 pikseli.

appTracks[]

object (AppTrackInfo)

Ścieżki aplikacji widoczne dla firmy.

author

string

Imię i nazwisko autora aplikacji (np. dewelopera aplikacji).

playStoreUrl

string

Link do strony z informacjami o aplikacji w Google Play (dla klientów indywidualnych).

distributionChannel

enum (DistributionChannel)

w jaki sposób i komu udostępniono pakiet,

appPricing

enum (AppPricing)

Określa, czy aplikacja jest bezpłatna, bezpłatna z zakupami w aplikacji czy też płatna. Jeśli cena nie jest określona, oznacza to, że aplikacja nie jest już ogólnie dostępna (chociaż nadal może być dostępna dla jej właścicieli).

description

string

Zlokalizowany opis promocyjny, jeśli jest dostępny.

screenshotUrls[]

string

Lista linków do zrzutów ekranu przedstawiających aplikację.

category

string

kategoria aplikacji (np. WYŚCIGANIA, SPOŁECZNOŚCIOWE);

recentChanges

string

Zlokalizowany opis ostatnich zmian wprowadzonych w aplikacji.

minAndroidSdkVersion

integer

Minimalny pakiet Android SDK niezbędny do uruchomienia aplikacji.

contentRating

enum (ContentRating)

Ocena treści tej aplikacji.

updateTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Przybliżony czas (w ciągu 7 dni) ostatniego opublikowania aplikacji.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

availableCountries[]

string

Kraje, w których ta aplikacja jest dostępna, zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2.

features[]

enum (AppFeature)

Istotne funkcje (jeśli występują) tej aplikacji.

appVersions[]

object (AppVersion)

Wersje tej aplikacji są obecnie dostępne.

fullDescription

string

Pełny opis aplikacji, jeśli jest dostępny.

ApplicationPermission

Uprawnienia wymagane przez aplikację.

Zapis JSON
{
 "permissionId": string,
 "name": string,
 "description": string
}
Pola
permissionId

string

Nieprzejrzysty ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący uprawnienie. Nie zlokalizowano.

name

string

Nazwa uprawnienia. Zlokalizowane.

description

string

Dłuższy opis uprawnienia zawierający więcej informacji o tym, na co wpływa. Zlokalizowane.

ManagedProperty

Usługa zarządzana.

Zapis JSON
{
 "key": string,
 "type": enum (ManagedPropertyType),
 "title": string,
 "description": string,
 "entries": [
  {
   object (ManagedPropertyEntry)
  }
 ],
 "defaultValue": value,
 "nestedProperties": [
  {
   object (ManagedProperty)
  }
 ]
}
Pola
key

string

Unikalny klucz używany przez aplikację do identyfikowania właściwości, np. „com.google.android.gm.fieldname”.

type

enum (ManagedPropertyType)

Typ nieruchomości.

title

string

Nazwa usługi. Zlokalizowane.

description

string

Dłuższy opis nieruchomości z bardziej szczegółowymi informacjami o tym, na co wpływa. Zlokalizowane.

entries[]

object (ManagedPropertyEntry)

Lista możliwych pozycji w przypadku właściwości CHOICE lub MULTISELECT.

defaultValue

value (Value format)

Wartość domyślna właściwości. Właściwości BUNDLE_ARRAY nie mają wartości domyślnej.

nestedProperties[]

object (ManagedProperty)

W przypadku właściwości BUNDLE_ARRAY jest to lista właściwości zagnieżdżonych. Usługa BUNDLE_ARRAY ma maksymalnie 2 poziomy głębokości.

ManagedPropertyType

Typ usługi zarządzanej.

Wartości w polu enum
MANAGED_PROPERTY_TYPE_UNSPECIFIED Niewykorzystywany.
BOOL Właściwość typu wartości logicznej.
STRING Właściwość typu ciągu znaków.
INTEGER Właściwość typu liczby całkowitej.
CHOICE Wybór 1 elementu z zestawu.
MULTISELECT Wybór wielu elementów z zestawu.
HIDDEN Ukryte ograniczenie typu ciągu znaków (wartości domyślnej można używać do przekazywania informacji, których nie można zmienić, takich jak kod wersji).
BUNDLE Pakiet miejsc zakwaterowania
BUNDLE_ARRAY Tablica pakietów właściwości.

ManagedPropertyEntry

Wpis dotyczący usługi zarządzanej.

Zapis JSON
{
 "value": string,
 "name": string
}
Pola
value

string

Czytelna dla komputera wartość wpisu, która powinna być używana w konfiguracji. Nie zlokalizowano.

name

string

Czytelna dla człowieka nazwa wartości. Zlokalizowane.

AppTrackInfo

Identyfikator powiązania śledzenia aplikacji.

Zapis JSON
{
 "trackId": string,
 "trackAlias": string
}
Pola
trackId

string

Unikalny identyfikator ścieżki, którego nie można zmienić, pobrany z releaseTrackId w adresie URL strony w Konsoli Play, który zawiera informacje o utworze w aplikacji.

trackAlias

string

Nazwa ścieżki powiązana z trackId, ustawiona w Konsoli Play. Nazwę można zmienić w Konsoli Play.

DistributionChannel

Możliwe kanały dystrybucji.

Wartości w polu enum
DISTRIBUTION_CHANNEL_UNSPECIFIED Nie określono.
PUBLIC_GOOGLE_HOSTED Pakiet jest dostępny w Sklepie Play. Nie jest on ograniczony do konkretnej firmy.
PRIVATE_GOOGLE_HOSTED Pakiet jest aplikacją prywatną (dostępną tylko dla firm), ale hostowaną przez Google.
PRIVATE_SELF_HOSTED Aplikacja prywatna (dostępna tylko dla firm) jest hostowana prywatnie.

AppPricing

Możliwe ceny aplikacji.

Wartości w polu enum
APP_PRICING_UNSPECIFIED Nieznana cena używana do oznaczenia zatwierdzonej aplikacji, która nie jest ogólnie dostępna.
FREE Aplikacja jest bezpłatna.
FREE_WITH_IN_APP_PURCHASE Aplikacja jest bezpłatna, ale umożliwia zakupy w aplikacji.
PAID Aplikacja jest płatna.

ContentRating

Ocena treści zgodna z ogólnym standardem IARC.

Wartości w polu enum
CONTENT_RATING_UNSPECIFIED Nie określono.
THREE_YEARS Treści odpowiednie tylko dla dzieci od 3 roku życia.
SEVEN_YEARS Treści odpowiednie tylko dla dzieci, które ukończyły 7 lat.
TWELVE_YEARS Treści odpowiednie tylko dla osób, które ukończyły 12 lat.
SIXTEEN_YEARS Treści odpowiednie tylko dla osób, które ukończyły 16 lat.
EIGHTEEN_YEARS Treści odpowiednie tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

AppFeature

Możliwe funkcje aplikacji.

Wartości w polu enum
APP_FEATURE_UNSPECIFIED Nie określono.
VPN_APP Aplikacja jest siecią VPN.

AppVersion

Reprezentuje jedną wersję aplikacji.

Zapis JSON
{
 "versionString": string,
 "versionCode": integer,
 "trackIds": [
  string
 ],
 "production": boolean
}
Pola
versionString

string

Ciąg znaków używany w Sklepie Play przez dewelopera aplikacji do identyfikacji wersji. Ciąg nie musi być unikalny ani zlokalizowany (np. ciąg może mieć wartość „1.4”).

versionCode

integer

Unikalny rosnący identyfikator wersji aplikacji.

trackIds[]

string

Śledzenie identyfikatorów, w których opublikowana jest wersja aplikacji. Nie obejmuje to ścieżki produkcyjnej (zobacz zamiast tego ścieżkę produkcyjną).

production

boolean

Jeśli wartość to True, oznacza to, że dana wersja jest ścieżką produkcyjną.

Metody

get

Pobiera informacje o aplikacji.