Method: enterprises.enrollmentTokens.create

یک نشانه ثبت نام برای یک شرکت معین ایجاد می کند. مسئولیت مدیریت چرخه عمر توکن‌های جدید ایجاد شده و deleting آن‌ها در زمانی که دیگر قرار نیست از آنها استفاده شود، به عهده تماس‌گیرنده است. پس از ایجاد رمز ثبت نام، دیگر امکان بازیابی محتوای آن با استفاده از AM API وجود ندارد. برای EMM توصیه می شود که اگر توکن مورد نظر برای استفاده مجدد است، به طور ایمن ذخیره کنند.

درخواست HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

نام شرکت به شکل enterprises/{enterpriseId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از EnrollmentToken است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از EnrollmentToken است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.