Method: enterprises.enrollmentTokens.get

یک رمز ثبت نام فعال و منقضی نشده دریافت می کند. فقط یک نمای جزئی از EnrollmentToken برگردانده می شود: همه فیلدها به جز نام و expirationTimestamp خالی هستند. این روش برای کمک به مدیریت چرخه عمر توکن های ثبت نام فعال است. به دلایل امنیتی، توصیه می شود رمزهای ثبت نام فعال را به محض اینکه دیگر قصد استفاده ندارند delete .

درخواست HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام رمز ثبت نام به شکل enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از EnrollmentToken است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.