Devices: getState

Truy xuất xem thiết bị có bật hoặc tắt quyền truy cập vào dịch vụ của Google hay không. Trạng thái thiết bị chỉ có hiệu lực nếu việc thực thi chính sách EMM trên thiết bị Android được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Nếu không, trạng thái thiết bị sẽ bị bỏ qua và tất cả các thiết bị sẽ được phép truy cập vào các dịch vụ của Google. Tính năng này chỉ được hỗ trợ cho người dùng do Google quản lý.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã nhận dạng của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#deviceState",
  "accountState": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
accountState string Trạng thái của tài khoản Google trên thiết bị. "đã bật" cho biết có thể dùng tài khoản Google trên thiết bị để truy cập các dịch vụ của Google (bao gồm cả Google Play), trong khi "bị vô hiệu hóa" nghĩa là không thể truy cập được. Một thiết bị mới ban đầu ở trạng thái "đã tắt".

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "disabled"
  • "enabled"
kind string