Devices: update

Cập nhật chính sách thiết bị.

Để đảm bảo chính sách được thực thi đúng cách, bạn cần ngăn các tài khoản không được quản lý truy cập vào Google Play bằng cách đặt allowed_accounts trong cấu hình được quản lý cho gói Google Play. Vui lòng xem nội dung hạn chế tài khoản trong Google Play.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã nhận dạng của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.
Tham số truy vấn không bắt buộc
updateMask string Mặt nạ xác định các trường cần cập nhật. Nếu bạn không đặt chính sách này, tất cả các trường có thể sửa đổi sẽ được sửa đổi.

Khi đặt trong tham số truy vấn, trường này phải được chỉ định là updateMask=<field1>,<field2>,...

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Tài nguyên về thiết bị.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên thiết bị trong nội dung phản hồi.