Enterprises: createWebToken

Trả về một mã thông báo duy nhất để truy cập vào giao diện người dùng có thể nhúng. Để tạo giao diện người dùng web, hãy truyền mã thông báo đã tạo vào API javascript Managed Google Play. Mỗi mã thông báo chỉ có thể được dùng để bắt đầu một phiên giao diện người dùng. Hãy xem tài liệu về API JavaScript để biết thêm thông tin.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/createWebToken

Tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp dữ liệu theo cấu trúc sau:

{
 "kind": "androidenterprise#administratorWebTokenSpec",
 "permission": [
  string
 ],
 "parent": string,
 "playSearch": {
  "enabled": boolean,
  "approveApps": boolean
 },
 "privateApps": {
  "enabled": boolean
 },
 "webApps": {
  "enabled": boolean
 },
 "storeBuilder": {
  "enabled": boolean
 },
 "managedConfigurations": {
  "enabled": boolean
 },
 "zeroTouch": {
  "enabled": boolean
 }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
permission[] list Không dùng nữa. Sử dụng PlaySearch.approveApps.
parent string URI của khung chính lưu trữ iframe. Để ngăn XSS, iframe có thể không được lưu trữ tại các URI khác. URI này phải là https. Sử dụng khoảng trắng để phân tách nhiều URI mẹ.
playSearch nested object Tuỳ chọn hiển thị trang ứng dụng Tìm kiếm được quản lý trên Play.
playSearch.enabled boolean Liệu trang ứng dụng Tìm kiếm được quản lý trên Play có hiển thị hay không. Mặc định là đúng.
playSearch.approveApps boolean Cho phép truy cập vào iframe ở chế độ phê duyệt. Mặc định là sai.
privateApps nested object Các tuỳ chọn hiển thị trang Ứng dụng riêng tư.
privateApps.enabled boolean Liệu trang Ứng dụng riêng tư có hiển thị hay không. Mặc định là đúng.
webApps nested object Các tuỳ chọn hiển thị trang Ứng dụng web.
webApps.enabled boolean Liệu trang Ứng dụng web có hiển thị hay không. Mặc định là đúng.
storeBuilder nested object Các tuỳ chọn hiển thị trang Sắp xếp ứng dụng.
storeBuilder.enabled boolean Trang Sắp xếp ứng dụng có hiển thị hay không. Mặc định là đúng.
managedConfigurations nested object Các tuỳ chọn để hiển thị trang Cấu hình được quản lý.
managedConfigurations.enabled boolean Liệu trang Cấu hình được quản lý có hiển thị hay không. Mặc định là đúng.
kind string
zeroTouch nested object Các tuỳ chọn hiển thị trang Thiết lập tự động.
zeroTouch.enabled boolean Liệu giao diện người dùng được nhúng tự động có thể sử dụng được với mã thông báo này hay không. Nếu chế độ này được bật, quản trị viên có thể liên kết khách hàng tự động đăng ký với doanh nghiệp này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "androidenterprise#administratorWebToken",
 "token": string
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
token string Một mã thông báo mờ sẽ được truyền đến giao diện người dùng của Play để tạo iframe.
kind string