Enterprises: sendTestPushNotification

Gửi thông báo thử nghiệm để xác thực quá trình tích hợp EMM với dịch vụ Google Cloud Pub/Sub cho doanh nghiệp này.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "topicName": string,
  "messageId": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
topicName string Tên của chủ đề Cloud Pub/Sub mà thông báo về tài khoản đã đăng ký của doanh nghiệp này sẽ được gửi đến.
messageId string Mã thông báo của thông báo đẩy thử nghiệm đã gửi.