Enterprises: setAccount

Đặt tài khoản sẽ được dùng để xác thực với API với tư cách là doanh nghiệp.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp dữ liệu với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
accountEmail string Địa chỉ email của tài khoản dịch vụ.
kind string

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
accountEmail string Địa chỉ email của tài khoản dịch vụ.
kind string