Entitlements: get

جزئیات یک حق را بازیابی می کند. توجه: این مورد منسوخ شده است. ادغام های جدید نمی توانند از این روش استفاده کنند و می توانند به توصیه های جدید ما مراجعه کنند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت
entitlementId string شناسه حق (شناسه محصول)، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Entitlements را در بدنه پاسخ برمی گرداند.