Installs: get

جزئیات نصب یک برنامه بر روی دستگاه را بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
deviceId string شناسه اندروید دستگاه.
enterpriseId string شناسه شرکت
installId string شناسه محصول نشان داده شده توسط نصب، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Installs را در بدنه پاسخ برمی گرداند.