Managedconfigurationsfordevice: delete

پیکربندی مدیریت شده برای هر دستگاه را برای یک برنامه برای دستگاه مشخص شده حذف می کند.

درخواست

درخواست HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
deviceId string شناسه اندروید دستگاه.
enterpriseId string شناسه شرکت
managedConfigurationForDeviceId string شناسه پیکربندی مدیریت شده (شناسه محصول)، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.