Managedconfigurationsfordevice

برای لیست روش های این منبع، انتهای این صفحه را ببینید.

بازنمایی منابع

یک منبع پیکربندی مدیریت شده شامل مجموعه ای از ویژگی های مدیریت شده است که توسط توسعه دهنده برنامه در طرح پیکربندی های مدیریت شده برنامه و همچنین هر متغیر پیکربندی تعریف شده برای کاربر تعریف شده است.

{
 "kind": string,
 "productId": string,
 "managedProperty": [
  {
   "key": string,
   "valueBool": boolean,
   "valueInteger": integer,
   "valueString": string,
   "valueStringArray": [
    string
   ],
   "valueBundle": {
    "managedProperty": [
     (ManagedProperty)
    ]
   },
   "valueBundleArray": [
    {
     "managedProperty": [
      (ManagedProperty)
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "configurationVariables": {
  "kind": "androidenterprise#configurationVariables",
  "mcmId": string,
  "variableSet": [
   {
    "kind": "androidenterprise#variableSet",
    "placeholder": string,
    "userValue": string
   }
  ]
 }
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
configurationVariables nested object شامل شناسه نمایه پیکربندی مدیریت شده و مجموعه ای از متغیرهای پیکربندی (در صورت وجود) تعریف شده برای کاربر است.
configurationVariables. kind string
configurationVariables. mcmId string شناسه تنظیمات پیکربندی مدیریت شده.
configurationVariables. variableSet[] list مجموعه متغیری که به کاربر نسبت داده می شود.
configurationVariables.variableSet[]. kind string
configurationVariables.variableSet[]. placeholder string رشته نگهدارنده مکان؛ توسط EMM تعریف شده است.
configurationVariables.variableSet[]. userValue string مقدار مکان نگهدار، مخصوص کاربر.
kind string منسوخ.

managedProperty[] list مجموعه ای از ویژگی های مدیریت شده برای این پیکربندی.
managedProperty[]. key string کلید منحصر به فرد که دارایی را شناسایی می کند.
managedProperty[]. valueBool boolean مقدار بولی - این فقط در صورتی وجود دارد که نوع خاصیت bool باشد.
managedProperty[]. valueBundle nested object بسته‌ای از ویژگی‌های مدیریت‌شده - این تنها در صورتی وجود خواهد داشت که نوع ویژگی بسته‌ای باشد.
managedProperty[].valueBundle. managedProperty[] list لیست املاک مدیریت شده
managedProperty[]. valueBundleArray[] list لیست بسته‌های خصوصیات - این فقط در صورتی وجود دارد که نوع خاصیت bundle_array باشد.
managedProperty[].valueBundleArray[]. managedProperty[] list لیست املاک مدیریت شده
managedProperty[]. valueInteger integer مقدار صحیح - این فقط در صورتی وجود دارد که نوع خاصیت عدد صحیح باشد.
managedProperty[]. valueString string مقدار رشته - این فقط در صورتی وجود دارد که نوع خاصیت رشته ای، انتخابی یا مخفی باشد.
managedProperty[]. valueStringArray[] list لیست مقادیر رشته - این فقط در صورتی وجود دارد که نوع خاصیت چند انتخابی باشد.
productId string شناسه محصولی که پیکربندی مدیریت شده برای آن است، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".

مواد و روش ها

حذف
پیکربندی مدیریت شده برای هر دستگاه را برای یک برنامه برای دستگاه مشخص شده حذف می کند.
گرفتن
جزئیات یک پیکربندی مدیریت شده برای هر دستگاه را بازیابی می کند.
فهرست
تمام پیکربندی‌های مدیریت‌شده در هر دستگاه را برای دستگاه مشخص‌شده فهرست می‌کند. فقط شناسه تنظیم شده است.
به روز رسانی
پیکربندی مدیریت شده هر دستگاه را برای یک برنامه برای دستگاه مشخص شده اضافه یا به روز می کند.