Managedconfigurationssettings: list

Liệt kê tất cả các cài đặt cấu hình được quản lý cho ứng dụng được chỉ định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/managedConfigurationsSettings

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
productId string Mã của sản phẩm áp dụng chế độ cài đặt cấu hình được quản lý.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsSettingsListResponse",
 "managedConfigurationsSettings": [
  {
   "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsSettings",
   "mcmId": string,
   "name": string,
   "lastUpdatedTimestampMillis": long
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
managedConfigurationsSettings[] list Chế độ cài đặt cấu hình được quản lý cho một ứng dụng có thể được chỉ định cho một nhóm người dùng trong một doanh nghiệp.
managedConfigurationsSettings[].mcmId string Mã của chế độ cài đặt cấu hình được quản lý.
managedConfigurationsSettings[].name string Tên của chế độ cài đặt cấu hình được quản lý.
managedConfigurationsSettings[].lastUpdatedTimestampMillis long Thời gian cập nhật cuối cùng của các cài đặt cấu hình được quản lý tính bằng mili giây kể từ 1970-01-01T00:00:00Z.
kind string Xác định loại tài nguyên của biến này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#managedConfigurationsSettingsListResponse".
managedConfigurationsSettings[].kind string