Managedconfigurationssettings

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Không có dữ liệu ổn định liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

list
Liệt kê mọi chế độ cài đặt cấu hình được quản lý cho ứng dụng đã chỉ định.