Permissions

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Tài nguyên Quyền cho phép cung cấp thêm một số tính năng cho ứng dụng Android yêu cầu phải có sự đồng ý rõ ràng. Quản trị viên doanh nghiệp phải thay mặt người dùng của họ đồng ý với các quyền này trước khi có thể tạo một quyền cho ứng dụng.

Bộ sưu tập quyền sẽ ở chế độ chỉ có thể đọc. Thông tin được cung cấp cho mỗi quyền (tên và nội dung mô tả đã bản địa hoá) được dự định sử dụng trong giao diện người dùng MDM khi được doanh nghiệp đồng ý.

{
  "kind": "androidenterprise#permission",
  "permissionId": string,
  "name": string,
  "description": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
description string Thông tin mô tả chi tiết hơn về tài nguyên Quyền, cho biết thêm thông tin về ảnh hưởng của tài nguyên đó.
kind string
name string Tên quyền.
permissionId string Một chuỗi mờ duy nhất xác định quyền này.

Phương pháp

tải
Truy xuất thông tin chi tiết về quyền ứng dụng Android để hiển thị cho quản trị viên doanh nghiệp.