Permissions: get

Truy xuất thông tin chi tiết về quyền ứng dụng Android để hiển thị cho quản trị viên doanh nghiệp.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/permissions/permissionId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
permissionId string Mã của quyền.
Tham số truy vấn không bắt buộc
language string Thẻ BCP47 cho ngôn ngữ ưu tiên của người dùng (ví dụ: "vi-VN", "de")

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một Tài nguyên quyền trong nội dung phản hồi.