Storelayoutclusters

משאב Storelayoutclusters מייצג רשימה של מוצרים שמוצגים יחד כקבוצה בדף של חנות Google Play for Work. כל דף יכול להכיל עד 30 אשכולות, וכל אשכול יכול להכיל עד 100 מוצרים.

פרטי התצוגה שסופקו לכל אשכול כוללים את השם המותאם לשוק המקומי, רשימת אפליקציות ואת מיקום האשכול בדף ההורה שלו (orderInPage).

המדריך לעיצוב פריסת החנות כולל מידע על עיצוב פריסת חנות, כולל אופן היצירה של אשכול חנויות.

רשימה של ה-methods במשאב הזה מופיעה בסוף הדף.

ייצוגי משאבים

הגדרה של אשכול חנויות של Google Play לארגונים, רשימת מוצרים שמוצגת כחלק מדף חנות.

{
 "kind": "androidenterprise#storeCluster",
 "id": string,
 "name": [
  {
   "locale": string,
   "text": string
  }
 ],
 "productId": [
  string
 ],
 "orderInPage": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
id string מזהה ייחודי של האשכול הזה. הוקצתה על ידי השרת. לא ניתן לשינוי אחרי ההקצאה.
kind string
name[] list רשימה ממוינת של מחרוזות שהותאמו לשוק המקומי שכוללות את שם הדף הזה. הטקסט המוצג הוא הטקסט שהכי מתאים ללוקאל של המשתמש, או הערך הראשון אם אין התאמה טובה. צריכה להיות רשומה אחת לפחות.
name[].locale string תג BCP47 של לוקאל. (למשל: "en-US", "de").
name[].text string הטקסט הותאם לשוק המקומי בלוקאל המשויך.
orderInPage string מחרוזת (US-ASCII בלבד) שמשמשת לקביעת הסדר של האשכול הזה בתוך הרכיבים של דף ההורה. רכיבי הדף ממוינים בסדר לקסיקוגרפי של השדה הזה. מותר לציין ערכים כפולים, אבל לא מוגדר הסדר בין רכיבים עם סדר כפול.

הערך בשדה הזה אף פעם לא גלוי למשתמש. הוא משמש אך ורק לצורך הגדרת הסדר. האורך המרבי הוא 256 תווים.
productId[] list הצגת רשימה של מוצרים לפי הסדר שבו הם מוצגים באשכול. אסור שיהיו כפילויות בתוך אשכול.

שיטות

מחיקה
מחיקת אשכול.
הורדה
אחזור פרטים של אשכול.
הוספה
הוספת אשכול חדש בדף.
list
מאחזר את הפרטים של כל האשכולות בדף שצוין.
עדכון
מעדכנים אשכול.