Users: insert

Tạo một người dùng mới do EMM quản lý.

Tài nguyên Người dùng được truyền vào nội dung của yêu cầu phải bao gồm accountIdentifieraccountType.

Nếu người dùng tương ứng đã tồn tại với cùng một giá trị nhận dạng tài khoản, thì người dùng đó sẽ được cập nhật tài nguyên. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thay đổi trường displayName.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Tài nguyên người dùng với các thuộc tính sau:

Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
Thuộc tính bắt buộc
accountIdentifier string Một giá trị nhận dạng riêng biệt mà bạn tạo cho người dùng này, chẳng hạn như "user342" hoặc "asset#44418". Đừng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cho tài sản này. Phải luôn đặt tuỳ chọn này cho người dùng do EMM quản lý. Không được đặt cho người dùng do Google quản lý.
accountType string Loại tài khoản mà người dùng này đại diện. Bạn có thể cài đặt userAccount trên nhiều thiết bị, nhưng deviceAccount chỉ dành riêng cho một thiết bị. Người dùng do EMM quản lý (emmManaged) có thể là một loại (userAccount, deviceAccount), nhưng người dùng do Google quản lý (googleManaged) luôn là userAccount.

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "deviceAccount"
  • "userAccount"

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về Tài nguyên người dùng trong nội dung phản hồi.