Users: list

Tìm người dùng theo địa chỉ email chính. Tính năng này chỉ được hỗ trợ cho người dùng do Google quản lý. Bạn không cần tra cứu mã nhận dạng này cho người dùng do EMM quản lý vì mã này đã được trả về trong kết quả của lệnh gọi user.insert.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
Tham số truy vấn bắt buộc
email string Địa chỉ email chính xác của người dùng để tra cứu.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#usersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
user[] list Người dùng của một doanh nghiệp.
kind string Xác định loại tài nguyên của biến này. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#usersListResponse".