Users: revokeDeviceAccess

Thu hồi quyền truy cập vào tất cả các thiết bị hiện được cấp phép cho người dùng. Người dùng sẽ không thể sử dụng Cửa hàng Play được quản lý trên bất kỳ thiết bị được quản lý nào của họ nữa.

Cuộc gọi này chỉ hoạt động với các tài khoản do EMM quản lý.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/deviceAccess

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.