Users: update

Cập nhật thông tin chi tiết về người dùng do EMM quản lý.

Chỉ có thể sử dụng với người dùng do EMM quản lý (không phải người dùng do Google quản lý). Truyền các thông tin chi tiết mới vào tài nguyên Người dùng trong nội dung yêu cầu. Bạn chỉ có thể thay đổi trường displayName. Bạn phải đặt các trường khác hoặc có giá trị đang hoạt động.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp tài nguyên Người dùng với các thuộc tính sau:

Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
Thuộc tính không bắt buộc
displayName string Tên sẽ xuất hiện trong giao diện người dùng. Bạn không bắt buộc phải đặt thuộc tính này khi tạo người dùng do EMM quản lý. Nếu bạn đặt thuộc tính này, hãy sử dụng thông tin chung về tổ chức (chẳng hạn như "Example, Inc.") hoặc tên của bạn (dưới dạng EMM). Không sử dụng cho tài khoản người dùng do Google quản lý. có thể ghi

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Người dùng trong nội dung phản hồi.