Webapps: insert

Tạo ứng dụng web mới cho doanh nghiệp.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp một tài nguyên ứng dụng web.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên ứng dụng web trong nội dung phản hồi.