Webapps: list

Truy xuất thông tin chi tiết của tất cả các ứng dụng web cho một doanh nghiệp cụ thể.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "androidenterprise#webAppsListResponse",
  "webApp": [
    webapps Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
webApp[] list Tệp kê khai mô tả một ứng dụng web.
kind string Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#webAppsListResponse".