Webapps: update

Cập nhật ứng dụng web hiện có.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
webAppId string Mã của ứng dụng web.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp một tài nguyên ứng dụng web.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên ứng dụng web trong nội dung phản hồi.