Thư viện ứng dụng Android Management API dành cho .NET

Android Management API: Android Management API cung cấp khả năng quản lý doanh nghiệp từ xa đối với các thiết bị và ứng dụng Android.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Android Management API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AndroidManagement.v1.