Thư viện ứng dụng API Nhà phát triển Android trên Google Play cho .NET

API Nhà phát triển Android trên Google Play: Cho phép nhà phát triển ứng dụng Android truy cập vào tài khoản Google Play của họ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Android Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AndroidPublisher.v3.