Thư viện ứng dụng API Google Lớp học dành cho .NET

API Google Lớp học: Quản lý lớp học, danh sách và lời mời trong Google Lớp học.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Lớp học bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Classroom.v1.